Polderdijken, oevers en paden in de Nije Wielen gereed

  • geplaatst op 23 mei 2023 om 13:42

Het gebied de Nije Wielen, aan de oostkant van Leeuwarden, is weer volledig open voor recreanten. We werkten sinds begin februari 2022 aan het verbeteren van de polderdijken, het vergroten van het boezemoppervlak (boezem is het stelsel van vaarten, sloten en kanalen) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden waren onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en zijn mede gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

Droge voeten en schoon water 

In de Nije Wielen hebben we 2,2 kilometer polderdijken verbeterd. De polderdijken waren te laag. Daarnaast is een aantal polderdijken verlegd, waardoor er meer ruimte voor het water ontstaat. In zeer natte periodes kan er daardoor meer water worden vastgehouden. Tot slot is een deel van het gebied beschermd door een nieuwe afsluitbare stuw die bij hoog water wordt dichtgezet. 

We combineerden de werkzaamheden met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren.  

Ecologische aanpassingen 

Ook werkten we aan enkele ecologische aanpassingen. Zo is er is een amfibiepoel aangelegd en enkele broedhopen voor de ringslag. Tevens zijn er op twee plaatsen ijsvogelwanden gecreëerd met boomstronken die bij de werkzaamheden vrijkwamen. In deze wanden kan de ijsvogel nestelen.  

Samenwerking 

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden zijn ook de wandel- en fietspaden waar nodig verlegd en aangepast aan de nieuwe situatie. Zo is het gebied toegankelijker voor wandelaars en fietsers.  

Kosten 

Aannemer De Waard BV uit Zeewolde voerde namens ons het werk uit. Het werk is gerealiseerd voor een bedrag van 1,1 miljoen euro, waarvan 275.000 euro gesubsidieerd door het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

Ruim Baan voor Water 

Het zuidelijke deel van de werkzaamheden in de Nije Wielen was het laatste onderdeel van het project Ruim Baan voor Water, waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân zijn aangepakt. Op die manier zorgen we voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering.  

image (2)pb-23.jpg

Bovenaanzicht van een deel van het heringerichte gebied de Nije Wielen. 

 provinsje.png

 “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 

logo europese unie.png