Nieuw aanbod Natuer mei de Mienskip zet in op 1500 hectare natuurontwikkeling

  • geplaatst op 06 december 2021 om 12:08

Het is zinvol om door te gaan met de vernieuwende aanpak van natuurontwikkeling via ‘Natuer mei de Mienskip’. Dat concludeert het landelijke ‘Right to Challenge’ in een evaluatie.  Na een pilotfase van enkele jaren deed Natuer mei de Mienskip vandaag een aanbod aan de provincie Fryslân om met 1.500 hectare natuurontwikkeling aan de slag te gaan. Wendy Zuidema, lid van de stuurgroep van Natuer mei de Mienskip, ondertekende het aanbod namens Wetterskip Fryslân.

logo natuer mei de mienskip

De provincie Fryslân heeft de opgave om in 2027 het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland af te ronden. Hiermee ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied in Nederland. In 2018 kwam de provincie tot de conclusie dat het met het beschikbare budget niet mogelijk was dit doel in 2027  te realiseren. Er moest veel grond aangekocht worden en omgezet naar natuur. De initiatiefnemers van Natuer mei de Mienskip denken met een vernieuwende aanpak meer natuur te kunnen realiseren voor hetzelfde geld. Zij maakten gebruik van het uitdaagrecht; het Friese recht om taken van de provincie over te nemen als bewoners/maatschappelijke organisaties denken het beter, anders en/of goedkoper te kunnen doen. Via het uitdaagrecht hebben de maatschappelijke organisaties aangegeven de ontwikkeling van natuur anders te willen aanpakken.

Waar voorheen de provincie landbouwgrond kocht, omzette naar natuur en vervolgens in beheer bracht bij een natuurorganisatie; wil Natuer mei de Mienskip meer natuur realiseren door grondeigenaren, veelal agrariërs, zelf te stimuleren natuur te ontwikkelen en te beheren. Friese boeren en andere grondeigenaren hebben hiervoor vaak goede ideeën.

Tsjoch op!

In de pilotfase werd in vier verschillende pilots gewerkt:

  • Burgumer Mar en De Leien
  • Tsjoch op!
  • Fondsenwerving
  • Tools

'We staan nog aan het begin, maar wat we in de pilotfase wel hebben kunnen laten zien dat er veel potentie is', vertelde Wendy Zuidema tijdens de presentatie van het aanbod. 'Als je alles optelt dan hebben we via onze pilots 462 hectare natuurontwikkeling in beeld. Wetterskip Fryslân is partner in Natuer mei de Mienskip omdat we hiermee doelen kunnen realiseren als vergroten van de waterberging en verbeteren van de waterkwaliteit.'

De door Natuer mei de Mienskip ontwikkelde pilot ‘Tsjoch op!'  had als doel kleine initiatieven van agrariërs en andere grondeigenaren te ondersteunen die bijdragen aan het natuurnetwerk. Inmiddels zijn er 32 initiatieven ingediend. Zeven zijn in uitvoering. In potentie is hiermee 208 hectare natuur te realiseren.

In het pilotgebied Burgumer Mar en De Leien heeft een verkenner in streekbijeenkomsten en keukentafelgesprekken de mogelijkheden verkend voor natuurontwikkeling in ‘t Swartfean. De streek staat er positief in. De totale opgave in dit gebied is nog 464 hectare Natuurnetwerk Nederland. De opgave is nu nog 125 hectare. Daarvan is 49 in planvorming met het gebied.

Arkbak en fondsen

Een belangrijk onderdeel van de hulp die Natuer mei de Mienskip wil bieden, is het aanreiken van 'ark' (instrumenten/gereedschap/tools). Een werkgroep binnen Natuer mei de Mienskip ontwikkelde een ‘Arkbak’ met mogelijkheden om de realisatie van nieuwe natuur te bespoedigen of te vergemakkelijken.

Ook heeft Natuer mei de Mienskip onderzocht welke fondsen en subsidies een bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling. Er is een POP-subsidie van € 1,3 miljoen in aanvraag en er is  €0,4 miljoen toegezegd. Natuer mei de Mienskip ziet kansen voor het binnenhalen van nog ongeveer 7 tot 17 miljoen euro aan fondsen tot en met 2027.