Meer ruimte voor natuur en water in natuurgebied Wielsicht

  • geplaatst op 01 november 2023 om 18:17

Op 1 november 2023 zijn we gestart met de werkzaamheden in het natuurgebied Wielsicht, ten oosten van Leeuwarden. Het gebied wordt ingericht als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten).

Wielsicht is onderdeel van het Natura 2000-gebied Grutte Wielen en in eigendom van It Fryske Gea. Naast de inrichting van de zomerpolder leggen we ook natuurvriendelijke oevers aan en wordt, waar nodig, de polderdijk om het gebied verbeterd. Zo wordt het water schoner, verbetert de biodiversiteit en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast en watertekort.

Droge voeten en schoon water

We richten het gebied met een oppervlakte van in totaal 28,5 hectare in als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem. Hierdoor krijgt de polder een natuurlijker peilbeheer. Van het gebied is 19,4 hectare inzetbaar als waterberging. Zo kan er in de winter bij extreme neerslag extra boezemwater worden geborgen, en kan de polder in de zomer bij een zeldzame hoogwatercalamiteit ook worden ingezet als waterberging. Om meer ruimte aan het water te geven wordt 1,6 kilometer aan polderdijk aangepast en verlegd.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We leggen in het gebied 5,5 hectare aan natuurvriendelijke oevers aan. Dit zijn luwe ondiepe waterzones die fungeren als paai- en opgroeiplaats voor vissen en de waterkwaliteit verbeteren. Dit werk draagt bij aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

We passen het gebied in samenwerking met It Fryske Gea aan, voor verbetering van de natuurwaarden. De wandelpaden worden ook aangepast aan de nieuwe situatie, zodat het gebied toegankelijk blijft voor wandelaars.

Uitvoering en planning werkzaamheden

Aannemingsbedrijf Van der Meer BV uit Scharnegoutum voert het werk uit. De werkzaamheden starten op 1 november 2023 duren naar verwachting tot 1 maart 2024.

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helaas kunnen we enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Er is zicht op het bouwverkeer. Ook kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Voor de veiligheid sluit Wetterskip Fryslân het hele wandelgebied tijdelijk geheel af. Na de werkzaamheden is het wandelgebied weer toegankelijk. De afsluitingen worden tijdig met borden bij de toegangen tot het gebied aangegeven.

Ecologische protocollen en begeleiding

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. Er wordt gewerkt volgens de regels voor flora en fauna, zoals werken buiten het broedseizoen en waar nodig wordt gewerkt volgens de voorwaarden van een ontheffing van de Natuurbeschermingswet met ecologische begeleiding.

Programma voor Plattelandsontwikkeling

De werkzaamheden worden mede gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). De totale geraamde projectkosten zijn ca. een miljoen waarvan maximaal 370.000 euro wordt gesubsidieerd uit het programma voor plattelandsontwikkeling (POP3).

 

Meer ruimte voor water en natuur in Wielsicht.jpg

Adjunct-directeur van It Fryske Gea Chris Bakker en dagelijks bestuurders van Wetterskip Fryslân Gerben de Boer en Monique Plantinga (v.l.n.r.) steken de symbolische schep in de grond bij de officiële start van de werkzaamheden in het natuurgebied. Foto: Fotobureau Het Hoge Noorden 

provinsje.png

ELFPO logo met tekst (002).jpg