Maatregelen tegen verdroging Reigerbosch Oranjewoud in gebruik genomen

  • geplaatst op 07 juni 2024 om 17:08

De beeldbepalende laanbomen van Oranjewoud krijgen voortaan meer water. Vrijdagmiddag 7 juni was de feestelijke oplevering van de maatregelen die verdroging van het Reigerbosch moeten tegengaan. De maatregelen in de waterhuishouding zijn onderdeel van het programma Regio Deal Zuidoost Friesland.

Al decennialang verdroogt het bosgebied Oranjewoud door droge zomers en een dalende grondwaterstand. Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en natuur- en landschappelijke waarden. Ook de karakteristieke laanbomen in het Reigerbosch kregen het zwaar te verduren. Plaatselijk Belang Oranjewoud nam het initiatief om de bomen van meer water te voorzien. In de afgelopen drie jaar voerde Wetterskip Fryslân in het noordelijk deel van het Reigerbosch (een bos van in totaal ongeveer 35 hectare groot) in twee fasen diverse maatregelen uit om meer water vast te houden en aan te voeren.

Water vasthouden en aanvoeren

Het waterschap legde drie regelbare stuwen aan. Dit zijn schotten in het water die omhoog worden gezet voor het regelen van het waterpeil. Ook kwam er een aantal nieuwe waterinlaten en duikers (buizen onder paden door). Deze voorzieningen zorgen ervoor dat het water het Reigerbosch kan instromen. Dagelijks bestuurslid Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân: ‘In de oude situatie vielen de meeste sloten in het bosgebied al vroeg in het voorjaar droog. Door de maatregelen worden de waterpeilen met enkele decimeters verhoogd en kunnen we het gebiedseigen water beter vasthouden.’

Meer water verpompen

Wetterskip Fryslân vergroot deze zomer de capaciteit van de bestaande opmaling aan de Albertine Agnesweg in Oranjewoud. Zo heeft het Reigerbosch straks ook in droge perioden de beschikking over voldoende water. De vernieuwde opmaling kan 5000 liter water per minuut (nu nog 3000 liter per minuut) verpompen naar het zandgebied van Oranjewoud, waarvan het Reigerbosch deel uitmaakt. Voor het aanvoeren van water naar de opmaling is een verbindingssloot gegraven tussen de opmaling aan de Albertine Agnesweg via het landgoed Princenhof en het Reigerbosch.

Effect maatregelen volgen

Bij de uitwerking en uitvoering van de maatregelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende functies en belangen in het gebied, zoals bos, bestaande bebouwing en infrastructuur. De komende jaren volgen we samen met Staatsbosbeheer, eigenaar van het Reigerbosch, de effecten van de genomen maatregelen. Hiervoor worden de grondwaterstanden met peilbuizen gemeten. Als de aanpak in Oranjewoud effect heeft, kan het mogelijk ook op andere plaatsen worden toegepast.

Project water vasthouden Oranjewoud

Project water vasthouden Oranjewoud is een samenwerking van Plaatselijk Belang Oranjewoud, Staatsbosbeheer, gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân in samenspraak met de bewoners. Het maakt onderdeel uit van Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit programma geeft een stevige impuls aan Zuidoost-Fryslân. Met de ‘mienskip’ worden de handen ineengeslagen om de dorpen en het landschap in de omgeving vitaler en veerkrachtiger te maken. Regio Deal Zuidoost maakt het voor ons mogelijk om de verdroging in de Zuidoosthoek van de provincie aan te pakken.

FOTO1-~1.JPG

Dagelijks bestuurslid Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân en Jochem Liemburg van Plaatselijk Belang Oranjewoud nemen de maatregelen tegen verdroging van het Reigerbosch officieel in gebruik door de waterinlaat open te zetten. Fotograaf: Fotobureau Hoge Noorden.

Foto 2- Rayonbeheerder Ranil Sieperda van Wetterskip Fryslân geeft tijdens een wandeling uitleg over de maatregelen voor het vasthouden en aanvoeren van water in het Reigerbosch.jpg

Rayonbeheerder Ranil Sieperda van Wetterskip Fryslân geeft tijdens een wandeling uitleg over de maatregelen voor het vasthouden en aanvoeren van water in het Reigerbosch. Fotograaf: Fotobureau Hoge Noorden.