Kandidaten van ons dagelijks bestuur bekend

  • geplaatst op 17 mei 2023 om 14:12

Onze coalitiepartijen BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, geborgd landbouw en geborgd natuur hebben woensdag 17 mei bekend gemaakt dat ze vijf kandidaten voordragen voor ons nieuwe dagelijks bestuur. Het gaat om de volgende kandidaten:

Gerben de Boer

Gerben de Boer uit Tirns (66 jaar) is door de fractie BBB voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuille watersysteem, zoetwaterbeheer en veenweideprogramma. De Boer, momenteel lid van de fractie van BBB in ons algemeen bestuur, is melkveehouder en voorzitter van de verenging Het Friesch Grondbezit. De Boer: 'Yn myn bestjoerlike funksjes hâld ik my in protte dwaande mei de maatskiplike aspekten fan it plattelân. Ik bin der wiis mei dat ik my dêr no ek by it Wetterskip foar ynsette kin, bygelyks foar in klimaatbestindige takomst foar ús feangreidegebiet.’

Cees-Pieter van Burgsteden

Cees Pieter van Burgsteden uit Oosterwolde (54 jaar) is door de fractie BBB voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuille strategie en gebiedsgerichte samenwerking. Van Burgsteden heeft een melkveebedrijf en is momenteel lid van ons algemeen bestuur namens de fractie geborgd landbouw. Van Burgsteden: 'Er zijn grote opgaves in het landelijk gebied waarbij water en het watersysteem een hele belangrijke rol speelt. Daar wil ik mij graag voor inzetten samen met overheden en belanghebbenden. Daarbij zie ik de gebiedsgerichte aanpak als middel om in beweging te komen.'

Monique Plantinga

Monique Plantinga uit Aldeboarn (52 jaar) is door de fracties van Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Zij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuilles waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), biodiversiteit en duurzaamheid. Plantinga is momenteel fractievoorzitter van Water Natuurlijk Fryslân in ons algemeen bestuur, programmamanager duurzame landbouw bij de Friese Milieufederatie en directeur van het PlatformCO2Neutraal. Eerder was zij actief in het bedrijfsleven. Plantinga: 'Water is belangrijk voor natuur, landbouw, burgers en bedrijven. Water verbindt ons allemaal. Ik ben zeer gemotiveerd om vanuit de overeenkomsten in plaats vanuit de verschillen door te pakken op de grote wateropgaven, zoals verbetering van de waterkwaliteit.'

Remco van Maurik

Remco van Maurik uit Nijeholtpade (59 jaar) is door de fracties van Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en geborgd natuur voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuilles financiën, waterzuivering en stedelijk waterbeheer. Van Maurik is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Weststellingwerf. Hij was van 2007 tot 2019 lid van de Staten van Fryslân namens de PvdA. Eerder was hij wethouder in Hoogvliet (Rt). Van Maurik: 'Water en Bodem zijn leidend voor de toekomstige inrichting van ons Friese landschap. Om daar mede richting aan te mogen geven is een mooie taak. Dat kan alleen samen met inwoners, gebruikers, en eigenaren. Het is eervol om hier vanuit een brede coalitie een bijdrage aan te mogen leveren.'

Frank Jorna

Frank Jorna uit Easterwierrum (48 jaar) is door de fracties van FNP, VVD en geborgd landbouw voorgedragen voor het dagelijks bestuur. Hij is beoogd db-lid voor onder meer de portefeuilles: dijken en bedrijfsvoering. Jorna heeft samen met zijn broer een melkveebedrijf en is sinds juli 2022 lid van ons dagelijks bestuur namens geborgd landbouw en VVD. Daarvoor was hij zeven jaar lid van het algemeen bestuur namens geborgd landbouw en onder meer actief als manager van Dairy Campus in Leeuwarden.  Jorna: De opjeften yn ús wetterbehear binne grut. It gebietsrjochte wurkjen is de reade tried yn ús bestjoersakkoart. Wy meitsje de kar tegearre mei de minsken dy 't hjir wenje en wurkje. It giet om lokaal maatwurk. Mei nochter ferstân sette wy net allinnich yn op it beheljen fan ús klimaat- en duorsumheidsdoelen, mar hawwe wy likefolle each foar in takomstbestendige lânbou en romte foar ûndernimmerssin.'

nieuw dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Benoeming en coalitieakkoord

De kandidaten worden in een openbare vergadering van het algemeen bestuur van dinsdagavond 23 mei voorgedragen waarna over de benoemingen gestemd wordt. Voorafgaand aan de benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur vindt de bespreking en vaststelling van het coalitieakkoord plaats. Formateur Klaas van Weperen heeft het formatieproces en de totstandkoming van het coalitieakkoord begeleid in opdracht van BBB en rondt hiermee zijn opdracht af.

De vergadering van het algemeen bestuur over het coalitieakkoord begint dinsdag 23 mei naar verwachting rond 21.30 uur (aansluitend aan de reguliere vergadering van het algemeen bestuur die 19.30 uur begint) en vindt plaats in het waterschapskantoor in Leeuwarden. De vergadering is ook online te volgen op www.wetterskipfryslan.notubiz.nl