Jan van Weperen voorgedragen als wethouder gemeente Ooststellingwerf

  • geplaatst op 29 juni 2022 om 16:03

De VVD in de gemeente Ooststellingwerf heeft Jan van Weperen voorgedragen als wethouder in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Van Weperen is op dit moment lid van ons dagelijks bestuur. Daarin vertegenwoordigt hij de fracties van Geborgd Landbouw en de VVD.

Jan van Weperen, afkomstig uit Oosterwolde, is sinds 2015 lid van ons dagelijks bestuur. Daarin is hij verantwoordelijk voor onder meer het peilbeheer in de Friese boezem en polders, onderhoud en beheer van de regionale waterkeringen, droogte, verzilting en biodiversiteit. Ook is Van Weperen als bestuurder verantwoordelijk voor grote samenwerkingsprogramma’s als het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 en Natuer mei de Mienskip.

Van Weperen heeft zich zeven jaar lang ingezet voor het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. ‘We hebben samen met de mienskip goede stappen gezet om ons watersysteem in te richten op meer droogte en wateroverlast. Zowel in uitvoering van projecten, voorbereiding van plannen en in nog lopende gebiedsprocessen. En met het veenweideprogramma 2021-2030 zijn we in Fryslân een unieke samenwerking aangegaan om CO-2 uitstoot in de veengebieden te beperken en deze klimaatbestendig in te richten. Maar er is ook nog heel veel te doen. Ik had deze bestuursperiode daarom graag afgemaakt, maar wil ook graag voldoen aan het verzoek van de VVD om wethouder in Ooststellingwerf te worden. De bestuursperiodes van waterschappen en gemeenten lopen helaas nu eenmaal niet helemaal gelijk.’

Als de gemeenteraad van Ooststellingwerf de voordracht goedkeurt, wordt Van Weperen op dinsdag 5 juli benoemd als wethouder.

Frank Jorna opvolger

De fracties van Geborgd Landbouw en VVD dragen Frank Jorna uit Easterwierrum voor als opvolger in het dagelijks bestuur. Jorna is sinds 2015 namens de fractie van Geborgd Landbouw al lid van ons algemeen bestuur. Hij is manager van Dairy Campus in Leeuwarden, het research- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research. Samen met zijn broer heeft hij een melkveebedrijf.

Het algemeen bestuur besluit op dinsdag 12 juli over de benoeming van Frank Jorna als lid van het dagelijks bestuur.