Gebiedsverkenning Harlingen vastgesteld

  • geplaatst op 17 januari 2023 om 16:56

De verkenning voor het gebied in en voor de kustzone van Harlingen geeft een actuele stand van zaken van de opgaven, oplossingsrichtingen, mogelijkheden voor financiering en planning. Mogelijk komen er nog aanvullende opgaven, nieuwe projecten of oplossingen. Met de vaststelling gaan de samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen en provincie Fryslân de ontwerpfase in.

Aanleiding voor de gebiedsverkenning is de komende dijkversterking op het traject Koehool-Zurich, waarin Harlingen een prominente plek heeft. Het provinciale sluizencomplex Tsjerk Hiddes maakt onderdeel uit van de primaire kering en is in 2040 aan vervanging toe. Daarnaast start de gemeente Harlingen in de kustzone een aantal projecten. Deze projecten moeten samen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbeleving, vooral gericht op het (eiland)toerisme.

Start ontwerpfase

Met het vaststellen van het gebiedsdocument kunnen de samenwerkende partijen nu de ontwerpfase in. Dit doen we in nauwe samenwerking met inwoners, overheden, kennisinstellingen en financiers.

Ga naar de gebiedsverkenning kustzone Harlingen (pdf, 3,8 MB).