Fryslân vraagt Rijk om eerste reactie op ontwerp gebiedsprogramma

  • geplaatst op 28 juni 2023 om 11:55

Dankzij de reacties van tientallen organisaties en gemeenten is het gebiedsprogramma voor het landelijk gebied van Fryslân verder aangescherpt. De nieuwste versie, het ontwerp gebiedsprogramma, wordt nu aan het Rijk voorgelegd om getoetst te worden. Het is nog geen compleet programma. Naar verwachting zal het definitieve gebiedsprogramma er begin 2024 liggen. Tegelijk met het ontwerp gebiedsprogramma worden ook de eerste vier maatregelpakketten met concrete plannen opgestuurd.

Het ontwerp gebiedsprogramma verschilt in opzet niet van het concept dat het college begin mei aan de Mienskip heeft voorgelegd. Op een aantal thema’s zoals de gebiedsgerichte aanpak en de sociaaleconomische analyse is in deze versie meer toelichting opgenomen. In de begroting is meer ruimte gemaakt voor onder andere de uitvoeringskosten van het programma, waarmee we uitkomen op ca. €5.2 miljard. Ook zijn er op veel plekken in de teksten kleine correcties gemaakt of verduidelijkingen toegevoegd. Uitgebreidere wijzigingen en toevoegingen kunnen in het najaar verwerkt worden op basis van de huidige reacties, de terugkoppeling van het Rijk en een dan te houden formele inspraakronde. Ontwikkelingen in het dossier, zoals een landbouwakkoord en verduidelijking van de regionale opgaven, kunnen dan ook meegenomen worden.

Begroting en maatregelpakketten

Om de opgaven van het NPLG in Fryslân te realiseren hebben wij een begroting gemaakt. Deze begroting is onze beste inschatting op basis van de voor ons beschikbare informatie. Wij verwachten dat de komende jaren deze begroting mee zal bewegen met nieuwe inzichten, ontwikkelingen en afspraken tussen Rijk en provincie. Een al concretere uitwerking van de benodigde financiën is te vinden in vier maatregelpakketten die we op basis van het gebiedsprogramma hebben gemaakt. In die maatregelpakketten, met de thema’s ‘natuur’, ‘water & bodem’, ‘sociaaleconomisch & landbouw’ en ‘klimaat - veenweide’, zit een aanvraag voor bijna €328 miljoen voor de jaren 2024 en 2025.

Namens Fryslân

De afgelopen maanden hebben we intensief de inbreng van de belanghebbenden binnen het landelijk gebied opgezocht. Niet alleen van collega-bestuurders van provincie Fryslân en de 18 Friese gemeenten. Ook landbouworganisaties, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de recreatiesector hebben intensief meegedacht over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor het landelijk gebied. Dankzij deze inbreng kunnen wij een beter ontwerp gebiedsprogramma aan het Rijk voorleggen dan zonder hun tijd en moeite. We zijn daarom erg dankbaar voor alle inzet en reacties vanuit Fryslân.

Kijk voor meer informatie over het FPLG op de website van provincie Fryslân. 

logo provinsje fryslân    logo wetterskip fryslân