De waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum zijn weer veilig

  • geplaatst op 02 mei 2023 om 16:33

De waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum zijn weer op hoogte. Sinds juni 2022 werkten we aan de verbetering van de keringen over een totale lengte van ongeveer 7,5 kilometer. De keringen voldoen nu weer aan de veiligheidseisen. Zo zijn de inwoners van Sneek en Scharnegoutum beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag.

In Scharnegoutum hebben we de kering bij de sportvelden langs de vaart De Swette over een lengte van ongeveer 200 meter opgehoogd en verbreed met grond. Ook ligt het bestaande wandelpad nu boven op de kering. In Sneek zijn de keringen in de wijken Noorderhoek en De Loten, bij het Burgemeester de Hooppark en langs de vaarten De Geau, De Swette en Wâldfeart hersteld.

Inpassen in omgeving

Veel van de aangepakte keringen liggen in de openbare ruimte. Ook liggen er vaak fiets- of wandelpaden naast. In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en omwonenden hebben we alle ophogingen zo goed mogelijk in de omgeving ingepast. Naast het ophogen en verbreden met grond zijn er op bepaalde trajecten damwanden aangebracht.

De kering langs de Franekervaart tussen Sportcentrum Schuttersveld en het volkstuinencomplex is verlegd. Zo kwam het naastliggende wandelpad hoger te liggen en wordt het in de winterperiode beter begaanbaar. Voor de stabiliteit van de waterkering zijn op sommige plekken bomen en struiken op de dijk weggehaald. Waar mogelijk zijn nieuwe bomen aangeplant.

Wat is een waterkering?

In Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een lage of hoge dijk of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

Verbeteren waterkeringen

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Als uit deze controle blijkt dat de kering niet hoog en/of stabiel genoeg is, komt dit meestal door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. We verbeteren de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het achterliggende gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Verbeterprogramma

Het verbeteren van de keringen in Sneek en Scharnegoutum maakt deel uit van het verbeterprogramma oevers en kaden dat wij in 2014 startten. Binnen dit programma is inmiddels ruim 400 kilometer aan waterkeringen versterkt. De komende vijf jaar gaan we op diverse locaties in Fryslân aan de slag met de resterende 156 kilometer.

Waterkering De Geau Sneek.jpg

Langs De Geau in Sneek is de waterkering aan beide kanten van de rondweg N7 over een lengte van 800 meter opgehoogd en is er langs een deel van de oever stortsteen aangebracht. We hebben in samenwerking met de gemeente het voetpad op de dijk vernieuwd.

Kaart met trajecten aangepakte waterkeringen Sneek en Scharnegoutum.jpg

De trajecten van de aangepakte waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum zijn met rode lijnen ingetekend. Klikt op de afbeelding voor een vergroting.