Verkoop, huur en pacht of uitgifte anderszins van onroerende zaken

Voor de uitvoering van onze taken hebben we onroerende zaken in bezit. Dit is voornamelijk onbebouwde grond. In veel gevallen verpachten of verhuren we deze grond. In sommige gevallen is er ook sprake van verkoop. Als we van plan zijn om grond te verkopen, verhuren of verpachten, doen we dat via een openbare procedure. In sommige gevallen is het voldoende om hiervan alleen een publicatie te doen op deze website.

Verkoop

Grond of percelen die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van ons werk, kan eventueel worden verkocht. Per geval beoordelen we of de grond kan worden verkocht en hoe de verkoop het beste kan plaatsvinden. Daarbij kijken we in eerste instantie of er ook doelen van andere overheden mee kunnen worden gerealiseerd. Het huidige aanbod bekijk je hier.

Verhuren en verpachten van grond of anderszins in gebruik aanbieden

Wij hebben grond in bezit voor de uitvoering van ons werk. Dit zijn vooral waterkeringen. Over het algemeen verhuren of verpachten we deze grond. Het komt voor dat de huidige huurder of pachter de overeenkomst opzegt. Hierdoor komt er grond vrij voor verhuur of verpachting. Het huidige aanbod bekijk je hier.

Waar vinden bekendmakingen plaats

Verkoop en uitgifte maken we bekend via onze website. In sommige gevallen maken we, naast eigen publicatie, gebruik van een makelaar en/of het plaatsen van een advertentie. Dit is echter geen verplichting.

We informeren geïnteresseerden niet voorafgaand aan het moment dat er onroerende zaken beschikbaar komen, ook niet als dat in het verleden wel is toegezegd.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële gegadigde om de website in de gaten te houden. Hier delen we informatie over de uitgifte.

Procedure

Als er grond vrijkomt waarbij we vooraf vermoeden en/of verwachten dat er meer mensen interesse hebben, dan gaat dat via een openbare procedure. Zo is het proces voor iedereen transparant en kan iedereen die geïnteresseerd is dit kenbaar maken. De procedure is als volgt:

  • De grond wordt aanboden via de website gedurende de periode zoals benoemd in de desbetreffende brochure / advertentie;
  • Biedingen moeten voor de sluitingsdatum zijn ingediend op basis van de in de brochure / advertentie genoemde wijze;
  • Na de sluitingsdatum stellen we alle andere bieders op de hoogte van de uitgebrachte biedingen (geanonimiseerd) en aan de hoogste bieder maken we bekend of kan worden gegund;
  • Verdere afhandeling vindt plaats op basis van de in de advertentie / brochure genoemde wijze.

De aangeboden grond verkopen we of geven we in gebruik tegen een marktconforme prijs. Waar sprake is van aanvullende voorwaarden, worden deze nog specifiek vermeld.

Actueel aanbod verkoop of uitgifte

Hieronder vind je een overzicht van onroerende zaken die we op dit moment openbaar aanbieden. Heb je interesse vul dan het belangstellingsformulier in welke in de rechterkolom van deze website staat. Heb je vragen, neem dan contact op met de contactpersoon die genoemd staat bij het betreffende aanbod.

  • er is op dit moment geen aanbod

Hoewel de informatie met de nodige zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. We behouden ons het recht voor om niet tot gunning over te gaan. Daarnaast behouden we ons het recht voor om gedurende een biedingsprocedure, de voorwaarden of de gunningscriteria te wijzigen. Deze maken we aan partijen kenbaar.

Kennisgevingen

Als er grond / onroerende zaak is verkocht of uitgegeven dan vermelden dat hier bij de kennisgevingen. Onroerende zaken waarvan we vooraf vermoeden en/of verwachten dat er maar één serieuze gegadigde is, regelen we onderhands. Ook actuele kennisgevingen van een voornemen tot het sluiten van zo'n onderhandse overeenkomst vermelden we hieronder:

Actuele kennisgevingen:

Ben je van mening dat jij ook in aanmerking moet komen voor de aankoop of uitgifte van de genoemde onroerende zaak, dan kun je dit schriftelijk en gemotiveerd doen door het reactieformulier in te vullen welke op de website staat in de rechterkolom. In de kennisgeving staat de uiterlijke datum en wijze waarop interesse kenbaar gemaakt kan worden.