Omgevingswet

Waterschappen, provincies en gemeenten werken samen met het rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 26 wetten gaan op in één wet, die betrekking heeft op de hele fysieke leefomgeving. Hieronder valt niet alleen ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook geluid, geur, verkeer, milieu, natuur, water en monumentenzorg. De omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Aan de slag met de omgevingswet

Waarom een nieuwe wet?

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn drie hoofdredenen te noemen:

  • Wirwar aan regels, soms zelfs tegenstrijdig
    Door de jaren heen is het Nederlandse omgevingsrecht verbrokkeld en ingewikkeld geworden. Het is een wirwar aan regels, met verschillende aspecten en belangen om rekening mee te houden. Soms spreken regels elkaar zelfs tegen. Dat maakt het lastig om op ruimtelijk gebied nieuwe plannen te ontwikkelen en initiatieven op te zetten. De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
  • Nieuwe maatschappelijke opgaven
    We hebben in ons land te maken met nieuwe maatschappelijke opgaven, ook in ruimtelijk opzicht. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar duurzame energie of het aanpassen aan het klimaat. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken, die vragen om een samenhangende aanpak.
  • Lokale verschillen
    Het huidige omgevingsrecht houdt weinig rekening met lokale verschillen. Voor steden gelden andere uitdaging dan voor de dorpen. Elke regio heeft haar eigen kenmerken. Daar is flexibele wet- en regelgeving voor nodig, waarmee je maatwerk kunt leveren.

Bekijk ook de animatie op: https://www.toolkitomgevingswet.nl/animatie-omgevingswet

Wat betekent dit voor jou?

In eerste instantie merk je misschien niets van de Omgevingswet. Maar als je wilt weten of je een vergunning moet aanvragen, bijvoorbeeld omdat je een steiger voor je boot wilt aanleggen, dan gaat dat straks anders dan voorheen. Je zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. Door middel van een aantal vragen blijkt of je een vergunning aan moet vragen, een melding met doen of dat je niets hoeft te doen (toestemmingsvrij). De eventuele vergunningsaanvraag of melding is vervolgens via het Omgevingsloket in te dienen of doen. 

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat je kunt meepraten over plannen van Wetterskip Fryslân. En over initiatieven bij jou in de buurt. Dat kan nu ook al wel, maar met de invoering van de omgevingswet gaan we daar nog actiever op inzetten.

Participatiebeleid ‘ Samen voor ons water’

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij ons werk. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in ons participatiebeleid ‘Samen voor ons water’. Hierin staat hoe we de mienskip betrekken bij ons werk. Maar ook hoe we omgaan met initiatieven vanuit de omgeving. Hiermee spelen we in op de invoering van de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau op 1 januari 2024. 

Hier lees je ons participatiebeleid en bijbehorende inspraak- en participatieverordening.

Digitale waterschapsverordening

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, geven wij onze waterschapsverordening weer als een digitale, interactieve kaart. Op de kaart zijn werkingsgebieden te zien. Dit zijn gebieden waarvoor regels zijn opgesteld. Veel van deze gebieden zijn watergangen of waterkeringen (bijvoorbeeld dijken). Daar geldt soms een vergunningsplicht, soms een meldingsplicht en soms alleen een algemene zorgplicht voor een bepaalde activiteit.

Door op de kaart te klikken en enkele vragen te beantwoorden, zie je welke regels er op een bepaalde plek of voor een bepaalde activiteit gelden. Je ziet dan niet alleen de regels van het waterschap, maar ook die van de provincie en op termijn die van de gemeenten.

 

Wil je meer weten over onze digitale waterschapsverordening? Bekijk dan onze korte animatiefilm.

Onderhoudsverordening

De regels over onderhoudsplichten zijn uit de waterschapsverordening gehaald en in een aparte onderhoudsverordening opgenomen.