Omgevingswet

Waterschappen, provincies en gemeenten werken samen met het rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Maar liefst 26 wetten zijn in één wet opgegaan, die betrekking heeft op de hele fysieke leefomgeving. Hieronder valt niet alleen ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook geluid, geur, verkeer, milieu, natuur, water en monumentenzorg. De omgevingswet is sinds 1 januari 2024 van kracht.

Waarom een nieuwe wet?

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn drie hoofdredenen te noemen:

  • Wirwar aan regels, soms zelfs tegenstrijdig
    Door de jaren heen is het Nederlandse omgevingsrecht verbrokkeld en ingewikkeld geworden. Het is een wirwar aan regels, met verschillende aspecten en belangen om rekening mee te houden. Soms spreken regels elkaar zelfs tegen. Dat maakt het lastig om op ruimtelijk gebied nieuwe plannen te ontwikkelen en initiatieven op te zetten. De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
  • Nieuwe maatschappelijke opgaven
    We hebben in ons land te maken met nieuwe maatschappelijke opgaven, ook in ruimtelijk opzicht. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar duurzame energie of het aanpassen aan het klimaat. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken, die vragen om een samenhangende aanpak.
  • Lokale verschillen
    Het huidige omgevingsrecht houdt weinig rekening met lokale verschillen. Voor steden gelden andere uitdaging dan voor de dorpen. Elke regio heeft haar eigen kenmerken. Daar is flexibele wet- en regelgeving voor nodig, waarmee je maatwerk kunt leveren.

Wat betekent dit voor jou?

Wil je een steiger aanleggen, beschoeiing verwijderen, een dam met duiker aanleggen of een andere activiteit uitvoeren? Dan kun je terecht bij het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket zijn alle regels van de overheid samengevoegd. Je kunt daar direct zien of je een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Een omgevingsvergunning vraag je aan via één loket. Hierdoor hoef je niet ook nog naar andere organisaties, zoals de provincie of de gemeente.

Participatiebeleid ‘ Samen voor ons water’

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij ons werk. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in ons participatiebeleid ‘Samen voor ons water’. Hierin staat hoe we de mienskip betrekken bij ons werk. Maar ook hoe we omgaan met initiatieven vanuit de omgeving. Hiermee spelen we in op de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau

Hier lees je ons participatiebeleid en bijbehorende inspraak- en participatieverordening.

Digitale waterschapsverordening

Sinds 1 januari 2024 is onze digitale waterschapsverordening in werking getreden. Deze heeft de Keur en de Algemene regels bij de Keur vervangen. De waterschapsverordening is onze basis voor het verlenen van vergunningen.

De waterschapsverordening is een digitale verordening. Dat betekent dat je in het Omgevingsloket op een kaart kunt raadplegen waar welke regels gelden. Met hulp van de vergunningchecker zie je of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen Het kan ook zijn dat je bent vrijgesteld van een vergunnings- of meldingsplicht. Je moet dan uiteraard wel voldoen aan de algemene regels die gelden voor de activiteit die je uitvoert.

 
Onderhoudsverordening

De regels over onderhoudsplichten zijn uit de waterschapsverordening gehaald en in een aparte onderhoudsverordening opgenomen.