Schadevergoeding aanvragen

Heb je schade waarvan je denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan het online formulier in.

Schade melden via DigiD  

Schade melden via eHerkenning  

Schade melden (zonder inlog)

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Nadeelcompensatie en schadevergoeding onrechtmatig handelen

We spreken van nadeelcompensatie als het gaat om schade veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je schade lijdt door een door ons vastgesteld peilbesluit. Je kunt ons ook aansprakelijk stellen als er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad. Wij hebben dan iets fout gedaan waardoor je schade lijdt. Uiteindelijk is het voor de te voeren procedure belangrijk om te weten of de schade is ontstaan door rechtmatig handelen van het waterschap of onrechtmatig handelen. Bovenstaande formulieren kun je zowel voor nadeelcompensatie als voor schade door onrechtmatige daad gebruiken. Wanneer wij twijfelen over het juiste spoor nemen we contact met je op.

Behandeling van jouw schademelding

Voor veel schades zijn wij verzekerd. Die worden behandeld door onze verzekeraar. Zij nemen contact met je op over jouw schademelding. Je kunt dan alleen met ons contact opnemen over de voortgang van je schademelding. Niet-verzekerde schades, zoals de verzoeken om nadeelcompensatie, behandelen wij zelf. Wij nemen dan contact met je op. 

Schadevergoeding claimen

Verzekeringsmaatschappijen besluiten op basis van wetsartikelen (en jurisprudentie). Wij hanteren dezelfde werkwijze. Als je een schadevergoeding claimt, heb je niet zonder meer recht op vergoeding. Via het schadeformulier moet je aannemelijk maken dat de schade bestaat en dat je ons iets verwijt. Je krijgt een vergoeding als blijkt dat wij aansprakelijk zijn. Nadeelcompensatie kennen we toe als er wordt voldaan aan artikel 7.14 Waterwet (per 1 januari 2024 aan afdeling 4.5 Awb en artikel 15.1, 15.13 en 15.14 van de Omgevingswet)

Algemene verordening gegevensbescherming

De gegevens die je invult op het schadeformulier gebruiken wij voor de afhandeling van je melding. Bij verzekerde schades sturen wij jouw gegevens door naar onze verzekeraar. Je kunt inzage vragen in jouw gegevens en ons vragen deze eventueel te veranderen. Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan vind je op de pagina over privacyverklaring.

Regelingen schadevergoeding

Wij hebben enkele specifieke regelingen voor schadevergoedingen die van toepassing kunnen zijn:

Op overheid.nl vind je de nadeelcompensatieverordening van Wetterskip Fryslân.