KRW Waterlichamenkaart

Volgens de KRW zijn alleen oppervlaktewateren met enige omvang aangewezen als waterlichaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat sloten, stadswateren en vennen in de meeste gevallen niet begrensd zijn als waterlichaam.

 

Deze kaart bekijken op volledige scherm grootte 

Toelichting:

De criteria die hiervoor gelden zijn:

  •  rivieren die een stroomgebied groter dan 1000 ha hebben
  • meren die groter zijn dan 50 ha
  • ecologisch waardevolle, waterrijke gebieden die groter zijn dan 250 ha als meer te karakteriseren waarbij als richtlijn geldt dat de oppervlakte aan open water binnen zo’n gebied groter dan 50 ha is. De grenzen van het waterlichaam volgen hierbij de grenzen van bemalingsgebieden of polders
  • volgens de KRW beschermde waterrijke gebieden (waaronder VHR-gebieden) waarvoor naast de KRW-doelen nog andere doelen vanuit andere EU-richtlijnen van toepassing zijn. Als voor deze aanvullende doelen afwijkende en/of strengere eisen aan het water worden gesteld wordt geadviseerd deze wateren apart te begrenzen.

    De provincie Fryslân stelt de begrenzingen van de KRW-waterlichamen vast.