Dagelijks bestuur - samenstelling

De dijkgraaf vormt samen met 5 andere bestuursleden het dagelijks bestuur. De belangrijkste taak is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden eens in de 2 weken plaats.

Meer informatie over de leden van het dagelijks bestuur vind je op onze speciale bestuurspagina's.

In het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter!’, lees je meer over het beleid van het bestuur.