Nieuw gemaal ‘De Mieden’ bij Ried feestelijk geopend

  • geplaatst op 22 november 2022 om 10:00

Het nieuwe gemaal de Mieden bij Ried is klaar. Op 21 november werd het feestelijk geopend met de inwoners van het dorp, leerlingen van OBS de Oanset, Frank Jorna van Wetterskip Fryslân, Hepke Bijma van de bestuurscommissie en Douwe Hoogland van provincie Fryslân. De bouw van het gemaal is de laatste grote maatregel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen waarin Wetterskip Fryslân één van de samenwerkingspartners is.

Het nieuwe gemaal in Ried vervangt het gemaal dat voorheen op dezelfde locatie stond. De capaciteit van dit gemaal is groot genoeg om in de toekomst voldoende en adequaat water uit dit gebied af te voeren. En daarmee 1500 hectare landbouwgrond tussen Ried en Tzummarum voldoende droog te houden.

Aanvullende maatregelen

De aanvoersloot (tochtsloot) naar het gemaal is aangepast en verbreed. Zo is er voldoende toestroom van water als het gemaal draait. Daarnaast is er 24 kilometer aan watergangen aangepast, waardoor er meer water opgevangen kan worden en ook vastgehouden kan worden in droge periodes. En zijn er 2 stuwen, 10 inlaten en meer dan 34 duikers vernieuwd met als resultaat een betere waterafvoer in het gebied. Ook is er 35 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, zodat er een goed leefgebied voor waterdieren en -planten ontstaat en het water wordt gezuiverd. En zijn er stuwen en duikers in het gebied

Toekomstbestendig

De bodem in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen daalt in grote delen van het gebied. Dat komt door gas- en zoutwinning. Die daling veroorzaakt vooral schade voor de waterhuishouding en landbouw. Daarnaast hebben we ook in dit project te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door de aanpassingen aan het watersysteem is de schade hersteld en is het gebied voor de komende decennia klimaatbestendig. Bij de aanpassingen gaat het naast bovenstaande maatregelen ook om het verhogen van bruggen, de bouw van twee nieuwe gemalen,  het inrichten van overloopgebieden voor tijdelijke waterberging, vispassages en nieuwe fietspaden aangelegd en zijn enkele dorpskernen opgeknapt.

Netwerk van 1.000 gemalen

Gemaal De Mieden maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Het netwerkt zorgt voor het gewenste waterpeil in sloten, meren en kanalen.

Meer informatie over het project? Kijk dan op de projectwebsite: Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen (gofranekeradeelharlingen.frl)

Opening gemaal De Mieden.jpg