Veelgestelde vragen over de verhoging waterschapsbelasting 2020

Op deze pagina vind je alle vragen en antwoorden over de verhoging van de waterschapsbelasting in 2020 door Wetterskip Fryslân.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

1. Waarom stijgen de kosten?

Wetterskip Fryslân houdt de voeten droog en de dijken sterk. We bewaken in ons werkgebied, Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, de waterkwaliteit, zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren en zuiveren rioolwater. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen steeds meer neerslag of juist langere periodes van droogte. En dat stelt ons huidige waterbeheer erg op de proef. Dat vraagt om inzet, onderhoud en innovatie. De kosten van het waterbeheer zijn daarom in heel Nederland de afgelopen jaren gestegen.

2. Wat zijn de uitgaven in 2020?

Voor 2020 heeft Wetterskip Fryslân de volgende uitgaven begroot:

 • 101 miljoen euro aan watersysteembeheer (bescherming tegen hoogwater en overstromingen en zorg voor voldoende oppervlaktewater).
 • 51 miljoen euro aan waterzuivering (zuiveren van afvalwater uit het riool).

Lees meer informatie in de begroting 2020 van Wetterskip Fryslân.

3. Wie betalen de kosten van het waterbeheer?

Waterschappen heffen eigen belastingen om hun taken uit te kunnen voeren. Deze belasting wordt betaald door de inwoners en bedrijven in het werkgebied.

Er zijn 2 belastingen:

 1. De watersysteemheffing: deze wordt betaald door inwoners, eigenaren van gebouwen en eigenaren van gronden.
 2. De zuiveringsheffing: deze wordt betaald door gebruikers van woningen en bedrijfspanden.

De watersysteemheffing wordt volgens een wettelijk systeem in heel Nederland verdeeld over verschillende categorieën. Zij betalen ieder een deel van het geld dat nodig is voor beheer van het watersysteem. Hierbij is rekening gehouden met het profijt dat iedere groep heeft van het waterbeheer. In het werkgebied van Wetterskip Fryslân is de verdeling:

 • Ingezetenen (huishoudens): 28 procent.
 • Eigenaren van gebouwen: 47,6 procent.
 • Eigenaren ongebouwd (landbouwgrond en wegen): 24 procent.
 • Natuurbeheerders: 0,4 procent.

4. Hoeveel stijgt de waterschapsbelasting in 2020?

 • De belasting voor het watersysteem, de watersysteemheffing,  stijgt in 2020 met 13 procent.
 • De belasting voor het zuiveren van afvalwater, de zuiveringsheffing, met 2,3 procent.

5. Waarom stijgt de watersysteemheffing?

De kosten van het watersysteem zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder meer, omdat we te maken kregen met:  

 • Ophogen van polderdijken (om wateroverlast te voorkomen).
 • Aanleg van extra waterberging (voor de opvang van extreme neerslag en als reservegebied bij extreme droogte).
 • Vervangen of renoveren van gemalen (het gaat om gemiddeld 20 tot 25 gemalen per jaar).
 • Meebetalen aan de versterking van zeedijken (dit werd voorheen volledig betaald door het Rijk).
 • Uitvoeren van het Veenweideprogramma (om bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen).
 • Uitvoeren van extra onderhoud aan vaarten en sloten (door de droge zomers en zachte winters).
 • Verder verbeteren van de waterkwaliteit (om te voldoen aan Europese richtlijnen).
 • Hogere energiekosten (door een stijging van de energieprijs).

6. Waarom is de belastingstijging in 2020 hoger dan andere jaren?  

De afgelopen jaren maakte het bestuur gebruik van een overschot in de reserves. Een spaarpotje voor slechte tijden. Daaruit werden de extra kosten betaald. De belastingstijging kon daardoor beperkt blijven. De reserves zijn inmiddels zover gedaald, dat het waterschapsbestuur deze nog maar beperkt kan inzetten om de kosten te dekken. In 2023 kunnen er helemaal geen reserves meer worden ingezet en moeten onze inkomsten en uitgaven gelijk zijn. 

7. Gaat Wetterskip ook bezuinigen?

Sinds 2010 heeft het waterschap voor ruim 26 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd. Ook deze bestuursperiode gaat het bestuur 6 miljoen euro besparen door goedkoper en efficiënter te werken. Verder bezuinigen op de taakuitvoering is volgens het bestuur onverantwoord, omdat het de kerntaken in het waterbeheer in gevaar brengt. Een eenmalige verhoging van 13 procent is daarom noodzakelijk om de kosten voor het watersysteem te betalen.

8. Waarom is de stijging voor boeren hoger dan voor huishoudens?

De uiteindelijke belastingaanslag die een huishouden of bedrijf ontvangt, is een combinatie van watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Ook is de verdeling van de watersysteemheffing (zie vraag 5) over de verschillende groepen van invloed op het uiteindelijke bedrag.  Bij boeren is de watersysteemheffing het grootste deel van de belastingaanslag, omdat zij veel grond bezitten. Daarom merken zij het meest van de verhoging van de watersysteemheffing.

9. Hoe zijn de Friese tarieven vergeleken met andere waterschappen?

Wetterskip Fryslân kent een complex waterbeheersysteem en beheert dijken over een grote lengte. Omdat we een dunbevolkte provincie hebben, moeten we al die kosten met relatief weinig mensen betalen. Toch zijn de waterschapsbelastingstarieven van Wetterskip Fryslân gemiddeld vergeleken met andere waterschappen in Nederland. Ook de tarieven voor agrariërs bevinden zich in de middenmoot van tarieven. Zie voor meer informatie op waterschapsspiegel.nl.