Watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders

Voor het gebied Zuidelijke veenpolders stellen we een watergebiedsplan op. In het plan beschrijft het waterschap het gewenste waterbeheer voor een periode van 10 jaar. Het gebied is daarvoor doorgelicht op een aantal onderwerpen. De gevonden knelpunten, mogelijke oplossingen en kansen voor verbeteringen staan in het watergebiedsplan, dat een plan op hoofdlijnen is. De concrete maatregelen worden in een later stadium samen met de belanghebbenden uitgewerkt.

Inhoudsopgave

  Ontwerp-watergebiedsplan

  Download het Ontwerp-watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders (pdf, 5,68 MB). 

  Stand van zaken

  • Tot 18 januari 2016 lag het plan ter inzage.
  • Op 25 juni 2018 bespreekt de adviescommissie Watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders het plan en de antwoordnota.
  • Op 10 juli 2018 besluit het algemeen bestuur of het plan en de antwoordnota kunnen worden vastgesteld.

  Knelpunten en kansen

  • De waterhuishouding is over het algemeen goed op orde voor de landbouw.
  • Kansen om maaivelddaling door veenoxidatie te vertragen met hogere waterpeilen.
  • Verdroging van de natuurgebieden door lagere peilen in de omgeving.
  • Tegengestelde eisen aan het peilbeheer in gebieden met veel veen.
  • Geen beleidsregels om keuzes te maken voor het peilbeheer.
  • Weinig wateroverlast bij veel neerslag.
  • Veel hoogwatercircuits met wateraanvoerproblemen.
  • 130 km hoofdwatergangen te smal (intensief onderhoud nodig).
  • 93 knelpunten en kansen gebundeld in 20 projecten. 

  Samenwerking en inspraak

  Ons waterschap stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied, zoals gemeente, landbouw en natuur. Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert.

  Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

  Het gebied

  Het plangebied ligt tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega

  Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Het plangebied is een gebied van zo’n 20.000 hectare tussen Lemmer, Heerenveen en Wolvega. Het grootste deel van het gebied wordt gebruikt voor landbouw, merendeels melkveehouderij. De 3 grootste natuurgebieden in het gebied zijn van noord naar zuid het Easterskar, de Brandemeer en de Rottige Meente. De laatste 2 zijn onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk.  

  Kenmerken waterbeheer

  • Veen en de ontginning van veen hebben het gebied gevormd.
  • Waar het veen ontgonnen is, zijn diepe landbouwpolders ontstaan zoals de Veenpolder van Echten en de Grote Veenpolder.
  • Waar het veen niet is ontgonnen liggen nu de natte natuurgebieden.
  • In totaal bestaat het gebied uit 16 polders van waaruit het overtollige water naar de Friese boezem wordt gepompt.