Watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer

Wij stellen voor het gebied Tusken Ie en Swemmer een watergebiedsplan op. Het watergebiedplan is een plan op hoofdlijnen, dat we in samenspraak met belanghebbenden maken. De voorgestelde maatregelen in het plan willen we, als ze haalbaar en betaalbaar zijn, gefaseerd verder uitwerken en uitvoeren.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Ontwerp-watergebiedsplan

Download Ontwerpwatergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer (pdf, 3,6 MB).

Knelpunten/bevindingen

  • Beperkt aantal knelpunten en optimalisatiekansen.
  • Het waterbeheer is in het algemeen goed afgestemd op de functies van het gebied, waaronder landbouw en natuur.
  • Op enkele locaties wateroverlast tijdens extreem natte perioden.
  • Veel krappe watergangen (zomeronderhoud nodig).
  • Functieconflict natuur en landbouw in het Bûtenfjild (pdf, 99 kB).

Samenwerking en inspraak

Ons waterschap stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied, zoals gemeente, landbouw en natuur. Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert.

Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Gebied

Het watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer ligt in het noordoostelijk deel van Fryslân, globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum.

Het plangebied ligt globaal tussen Leeuwarden, Dokkum, Engwierum en Burgum

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gronden

Het overgrote deel van het landbouwgebied bestaat uit agrarisch grasland. De laaggelegen delen bestaan voornamelijk uit veengronden, al is op veel plekken de veendikte niet groot meer. De hogere delen, rondom de dorpskernen, bestaan uit zandige bodemtypen. In het noordelijk deel van het plangebied zijn enkele kleigronden aanwezig.

Natuurgebieden

Verspreid in het gebied liggen kleine en middelgrote natuurgebieden. Centraal in het gebied ligt het Bûtenfjild.

Kenmerken waterbeheer

  • Vooral in het zuidelijk deel van het gebied en bij Damwâld liggen vrij afstromende watersystemen. De rest van het gebied is bemalen.
  • In het algemeen functioneert het watersysteem naar behoren, er zijn geen acute beheerknelpunten. 
  • Vooral het beheer en onderhoud aan watergangen is er intensief.

Verslag streekbijeenkomst

Download het verslag streekbijeenkomst Damwald 2015-01-12 (pdf, 367 kB).