Watergebiedsplan De Greidhoeke

In het ontwerp-watergebiedsplan De Greidhoeke beschrijven we het gewenste waterbeheer in de komende 10 jaar voor ruwweg het gebied tussen Harlingen, Leeuwarden en Workum. Het is een plan op hoofdlijnen. De in het plan voorgestelde maatregelen worden in een later stadium in overleg met belanghebbenden uitgewerkt. We hebben dit plan in samenspraak met een klankbordgroep uit de streek opgesteld. 

Het gebied

Het plangebied ligt in de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Harlingen, Littenseradiel, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Kaart watergebiedsplan De Greidhoeke

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Ontwerp-watergebiedsplan

Download ontwerp-watergebiedsplan De Greidhoeke  (pdf, 11,7 MB).

Kenmerken De Greidhoeke

Het gebied De Greidhoeke (circa 35.000 hectare) is overwegend in gebruik voor de landbouw en er zijn enkele natuurgebieden. De waterhuishouding is over het algemeen goed op orde. Wel kunnen het onderhoud aan sloten en lokaal de aan- en aanvoer van water verbeterd worden.