Alde Feanen en omgeving, watergebiedsplan

Wetterskip Fryslân heeft voor Alde Feanen en omgeving het watergebiedsplan vastgesteld. In dit plan staat met welke maatregelen het waterschap het waterbeheer de komende 10 jaar wil uitvoeren.  

Peilbesluit

Op basis van het watergebiedsplan (pdf, 7.610 kb) stelt Wetterskip Fryslân een ontwerp-peilbesluit voor het gebied op. Hierin staan de gewenste waterpeilen voor het hele gebied.  

Projectplannen

Wetterskip Fryslân stelt projectplannen op voor de uitvoering van de maatregelen. Bij de voorbereiding hiervan betrekken we de direct belanghebbenden, zoals grondeigenaren. Hierdoor kan het waterschap een goede afweging van belangen maken. Ook kijken we samen met belanghebbenden naar zaken als het aan- of verkopen van grond of het vestigen van groenblauwe diensten (subsidiemogelijkheden).

Reageren op peilbesluiten en projectplannen

De besluiten en plannen waarop u kunt reageren worden bekend gemaakt in de digitale bekendmakingen op overheid.nl (externe website). Hier wordt ook de periode vermeld wanneer de plannen ter inzage liggen. U kunt in deze periode op besluiten en plannen reageren en uw mening geven door een zienswijze in te dienen.