Water in de samenleving

De maatschappelijke betekenis van water vraagt om samenwerking met andere partijen in de samenleving en biedt gelegenheid voor participatie van die samenleving in het waterbeheer.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

In het Nationaal WaterPlan hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk moet zijn ingericht. In het Deltaplan (onder andere het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) zijn hierover afspraken gemaakt. Dit leidt tot de volgende activiteiten:

 • Wetterskip Fryslân speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie van de provincie Fryslân.
 • Samen met de provincie en gemeenten onderzoeken we hoe we de uitvoering van de watertoets kunnen verbeteren.
 • In goed overleg met andere partijen nemen we maatregelen waardoor we minder afhankelijk worden van de zoetwatervoorziening vanuit het IJsselmeer. 
 • In het gebied Franekeradeel-Harlingen voeren we maatregelen uit om de gevolgen van zout- en gaswinning tegen te gaan.

Water en natuur beschermen

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), ook wel Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Alle bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden behoren tot dit netwerk. Wij dragen bij aan het behoud van onze natuur. Dat doen we door:

 • Waar mogelijk maatregelen te nemen om verdroging tegen te gaan.
 • Maatregelen voor het verbeteren van de Natura 2000-gebieden uit te voeren (zoals opgenomen in de Kaderrichtlijn Water-factsheets). 
 • Te blijven werken aan het terugdringen van stikstof in grond- en oppervlaktewater, conform de watermaatregelen uit de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).

Waterbeheer in een participatiesamenleving

Burgers en overheden werken steeds meer samen. Dit leidt tot meer deskundigheid, medeverantwoordelijkheid en kostenbesparingen. Dat doen we op verschillende manieren:

 • In verschillende pilots doen we ervaring op met de juridische, financiële en personele aspecten en de mogelijkheden en randvoorwaarden van groenblauwe diensten.
 • We dragen bij aan de uitwerking van de samenwerkingsprojecten van de vijf Friese Streekagenda’s tot een meerjarige programmering.
 • We werken mee aan initiatieven op het gebied van weidevogelbeheer en het peilbeleid.
 • We laten het dagelijks beheer in weidevogelgebieden zoveel mogelijk over aan agrarische natuurverenigingen.

Schaatsen en varen

De waterinfrastructuur in ons beheergebied wordt volop gebruikt voor de recreatie. Voor watersporten als schaatsen en varen hebben we een speciaal beleid vastgesteld.

Maatschappelijke meerwaarde

We hebben aandacht voor cultureel erfgoed, educatie en communicatie richting de samenleving. Maar ook bij crises leveren we een bijdrage. We zijn de wettelijke crisispartner van Veiligheidsregio Fryslân. Die samenwerking is bekrachtigd met een convenant dat de Veiligheidsregio en ons waterschap hebben ondertekend.

Internationale samenwerking

Vanaf 2005 werken we al mee aan verschillende projecten in het buitenland. Vaak in landen waar de kennis en middelen voor waterbeheer ontbreken. De komende jaren zullen we, in samenwerking met onder andere Friese overheden, het project ‘Schoon water voor Mozambique’ voortzetten. Samen met medewerkers van een van de waterschappen in Mozambique doen we onderzoeken in hun beheergebied, schetsen we beleid en maken we plannen. Zo helpen we hun kennis te vergroten.

Lees het volledige plan als pdf

Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB)

Leeswijzer voor de pdf

 • Via de bovenste 2 regels op de pagina navigeert u rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk.
 • Cursieve woorden in de tekst worden verklaard in de begrippenlijst van bijlage 10.
 • Als u een link in het Waterbeheerplan hebt aangeklikt, navigeert u via de backspace-knop terug naar het Waterbeheerplan.