En wat doen we morgen met water?

In het Waterbeheerplan 2016 – 2021 beschrijven we de doelen voor de komende jaren, de strategische keuzes die we maken en de financiële consequenties daarvan.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Ontwikkelingen

Veranderingen in de wereld hebben invloed op het waterbeheer. In de komende planperiode krijgen we te maken met verschillende ontwikkelingen:

 • Het klimaat verandert.
 • Fossiele brand- en grondstoffen worden schaarser.
 • Technologie en digitalisering worden steeds belangrijker.
 • De vraag naar voedsel stijgt  waardoor de landbouw intensiever wordt. 
 • De rol van de burger wordt steeds groter, terwijl de overheid zich terugtrekt. 
 • De kosten van het waterbeheer nemen toe.

Om goed op deze ontwikkelingen in te spelen, hebben we de afgelopen jaren de volgende beleidsplannen uitgewerkt:

 • Veiligheidsplan II.
 • langetermijnvisie veenweide met de Bestuursnota veenweide.
 • andere ontwerpnormen voor de regionale keringen.
 • Beleidsplan lokale kaden.
 • Kaderrichtlijn Water (KRW).
 • Integraal zuiveringsplan.

Speerpunten uit het bestuursprogramma

Het bestuur wil in de planperiode richting geven aan goed, efficiënt en betaalbaar waterbeheer, nu en in de toekomst. Speerpunten uit het bestuursprogramma worden uitgewerkt in het Waterbeheerplan (WBP).

Enkele speerpunten zijn: 

 • Zeedijken, boezemkaden, duinen en andere waterkeringen onderhouden en ervoor zorgen dat ze aan de veiligheidsnormen voldoen.
 • Grond- en oppervlaktewaterpeilen regelen en het watersysteem onderhouden.
 • De inrichting van het watersysteem afstemmen op de functies en wensen van gebruikers. 
 • Initiëren van het project Wateractieve Stad. Hiermee onderzoeken we de effecten van klimaatverandering in het stedelijk gebied.
 • De waterkwaliteit monitoren en indien nodig verbeteren.
 • Lozingen en emissies van bedrijven en onze eigen zuiveringsinstallaties reguleren en hierop toezien.

Dilemma: maatwerk versus kostenbesparing

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in ons beheergebied af, terwijl de kosten voor het waterbeheer minimaal gelijk blijven. Dat betekent dat de lasten per burger hoger worden. Wij willen dit voorkomen door te besparen op waterbeheer. Daarvoor is een eenvoudiger watersysteem nodig.

Dit stelt ons voor een dilemma. We willen namelijk ook het huidige maatwerk behouden en het waterbeheer zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van gebruikers. De klimaatverandering kan leiden tot een robuuster en daardoor minder kostbaar watersysteem, maar aan zo’n systeem kunnen grotere (maar aanvaardbare) risico’s voor de bediening van sommige functies verbonden zijn. In de planperiode onderzoeken we dit dilemma.

Uitdagingen in de planperiode

Het onderhoud van de infrastructuur van het waterschap kost jaarlijks veel geld. Wij zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. Zo kan risicogestuurd assetmanagement leiden tot bewustere en scherpere bestuurlijke keuzes. Daardoor kan gerichter worden geïnvesteerd, beheerd en onderhouden.

De komende jaren proberen we ook verschillende vormen van ‘medebeheer’ uit. Daarnaast gaan we tijdens plan- en visievorming eerder en intensiever met burgers in gesprek.

Lees het volledige plan als pdf

Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB)

Leeswijzer voor de pdf 

 • Via de bovenste 2 regels op de pagina navigeert u rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk.
 • Cursieve woorden in de tekst worden verklaard in de begrippenlijst van bijlage 10.
 • Als u een link in het Waterbeheerplan hebt aangeklikt, navigeert u via de backspace-knop terug naar het Waterbeheerplan.