Heb ik onderhoudsplicht?

Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

In de leggers van watergangen, waterkeringen en kunstwerken (gemalen, duikers et cetera) van het waterschap is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en welke voorwaarden van toepassing zijn. 

Wij inspecteren of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan.

Wijzigingen in de legger

Regelmatig wordt de legger aangepast aan de nieuwe situatie, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe keringen. Deze wijzigingen (leggerbesluiten) publiceren wij op overheid.nl