Ter inzage: ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027

  • geplaatst op 24 december 2021 om 11:23

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Droogte en wateroverlast komen vaker voor. De klimaatverandering gaat sneller dan verwacht, zo blijkt uit het klimaatrapport van het IPCC uit 2021. Dat heeft grote gevolgen voor het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Om de voeten ook op lange termijn droog te kunnen houden en het oppervlaktewater schoon en op peil zijn maatregelen en keuzes noodzakelijk. We zullen ons watersysteem zo moeten inrichten dat mensen hier goed én veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In het ontwerp waterbeheerprogramma beschrijven we wat we daarvoor moeten doen. Nu én in de toekomst.

Inzagetermijn

Het ontwerp waterbeheerprogramma ligt vanaf vrijdag 24 december t/m zondag 13 februari ter inzage via Overheid.nl. Je kunt het programma ook tijdens kantooruren inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân. Maak dan een afspraak via ons algemene nummer: 058 - 292 22 22.

Ontwerp regionaal waterprogramma Provincie Fryslân

Gelijktijdig met het ontwerp waterbeheerprogramma ligt het ontwerp regionaal waterprogramma (het beleidskader) van de Provincie Fryslân ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.nl/rwp