Waterbodemsanering Het Vliet Franeker

We starten in januari met de bodemsanering van de vaart het Vliet in Franeker. De waterbodem van het Vliet vanaf de monding met het Van Harinxmakanaal tot voorbij de brug nabij de Kromme Gracht is verontreinigd. Wij laten deze sliblaag daarom verwijderen. Deze sanering duurt ongeveer drie maanden. We verwachten begin april 2021 klaar te zijn.

 

De baggerwerkzaamheden worden door een kraan op een ponton vanaf het water uitgevoerd. Het verontreinigde slib (ongeveer 13.000 m3) voeren we in bakken af naar de overslagplaats. Vanaf hier gaat het naar IJsseloog, een kunstmatig eiland in het Ketelmeer. Het verontreinigde slib wordt hier veilig opgeslagen in een depot van Rijkswaterstaat.

Ondervinden omwonenden hinder van de werkzaamheden?

Bij het afvoeren van het slib naar de overslagplaats door vrachtauto's kan er tijdelijk verkeershinder ontstaan.