Verbeteren vismigratie Ballumerbocht Ameland

We zijn op 1 april 2021 gestart met de verbetering van de vismigratie in de Ballumerbocht. Wanneer vissen vrij kunnen trekken, verbetert de visstand en ontstaat er een gezond milieu langs het water. Het gaat om vissoorten die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren. Zoals paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik. Het werk is naar verwachting op 1 oktober 2021 klaar. 

Doel van het project

We willen het gezuiverde, zoete afvalwater (effluent) van de rioolwaterzuivering op Ameland gebruiken als lokstroom voor vissen. Momenteel wordt dit gespuid op het Wad, ongeveer 600 meter ten oosten van de vispasseerbare duiker. We gaan een nieuwe, circa 600 meter lange persleiding aanleggen vanaf de rioolwaterzuivering naar die duiker. Zo worden de vissen daar naar toe gelokt. De vissen krijgen door de aanhoudende effluentstroom vaak de gelegenheid om naar binnen of buiten te zwemmen. Dit draagt bij aan de vismigratie, de visstand en de waterkwaliteit.

Werkgebied

We gaan aan de slag bij het gedeelte van de Waddenzeedijk dat ligt in de Ballumerbocht tussen de dorpen Ballum en Nes. 

Ballumerbocht.JPG

De Ballumerbocht ligt in het vierkantje op de kaart.

Wat gaan we doen?

  • Verwijderen van de oude persleiding.
  • Aanleg van een nieuwe persleiding.
  • Aanleg van een stroomsnelheidsmeter en voorzieningen in en bij de duiker voor de toekomstige monitoring van vismigratie.
  • Het visvriendelijker maken van de dijksloot door: schoonmaken, het verdiepen van ondiepe stukken en door het wijzigen van het beheer.

Ameland.JPG

LEGENDA:

Blauwe lijn: aanleg nieuwe persleiding. 
Rode lijn: te verwijderen persleiding.
Groene lijn: te verbeteren dijksloot.
Gele lijn: visduiker.

Toekomstige werking duiker

We leggen bij de duiker een verdeelput aan. Het gezuiverde water stroomt kort voor de duiker de verdeelput in. Vanuit hier stroomt het water door de duiker of buiten de duiker om het wad op. Dit laatste is bijvoorbeeld nodig als bij storm de noodschuif in de duiker sluit. De leiding buitenom volgt de hoogte van de dijk. In de kruin van de dijk legt het waterschap een ontluchtings- en beluchtingsput aan.

In de nieuwe situatie kunnen vissen op veel momenten de koker in de duiker tegen de effluentstroom in bereiken. Als de waterstand op de Waddenzee hoger is dan het polderpeil, kan de regelschuif aan de binnenkant van de duiker (gedeeltelijk) worden opengezet en kunnen de vissen opzwemmen. Vissen kunnen ook vanuit de polder de koker inzwemmen en bij laagtij het wad bereiken.

Verbetering dijksloot

Verder maken we de dijksloot langs de Reeweg over een lengte van circa 100 meter visvriendelijker. De vissen bereiken deze sloot na het passeren van de duiker. Het waterschap maakt de ondiepe stukken in de sloot dieper. Er ontstaat een geschiktere leefomgeving voor vissen om te paaien, zich voort te planten, op te groeien en te schuilen.

Wanneer gaan we aan de slag?

De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 april en 1 oktober 2021.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We houden ons aan de Wet Natuurbescherming (gedragscode) en er is voor de start van de werkzaamheden een Natuurtoets gedaan. Omdat de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, wordt extra rekening gehouden met broedende vogels.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Tijdens de werkzaamheden is de onderhoudsweg aan de binnenkant van de Waddenzeedijk, het gedeelte tussen Oude Steiger en Smitteweg, voor fietsers en voetgangers tijdelijk afgesloten. Zij worden omgeleid via het fietspad aan de wadkant van de zeedijk. Dit wordt met borden aangegeven.

Wie voert het project voor ons uit?

Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van ons uit.

Kosten project

De totale investering van het werk bedraagt ruim 1 miljoen euro. Het Waddenfonds draagt daar maximaal ruim negen ton subsidie aan bij. 

LOGO_WF_RGB.png