Polder de  Foarútgong

We gaan aan de slag met het waterbeheer  in de polder de  Foarútgong. De polder wordt zo ingericht dat het weer klaar is voor nu en in de toekomst. We doen dit samen met belanghebbenden. We hebben samen met belanghebbenden gekeken of we watergerelateerde knelpunten op kunnen oplossen. Deze moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. En natuurlijk bij onze taakstelling passen.

We:

  • verbeteren hoogwatercircuits Rottum, Sintjohannesga en Rohel
  • verruimen hoofdwatergangen polder De Foarutgong
  • verbeteren wateraanvoer Nannewiid en berging in 'Verbindingszone en Easterskar' 

Wat is het doel van dit project?

De polder de  Foarútgong richten we zo in dat het meer water kan opvangen bij hoosbuien. Die komen namelijk door de klimaatverandering vaker voor. Er wordt extra waterberging gecreëerd en enkele watergangen gaan we verbreden. We verbeteren de ecologische waterkwaliteit door deze watergangen te verbreden. Zo kunnen we het natuurvriendelijker onderhouden en houden we het water schoon. Ook is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de belanghebbenden in dit gebied.

Stuw naar de Rotstersleat (1).jpg

Afbeelding: Deze stuw naar de Rotstersleat is belangrijk voor aanvoer van water naar het Nannewiid en de hoogwatercircuits. 

De afvoerstuw Easterskar .jpg

Afbeelding: De afvoerstuw Easterskar wordt in westelijke richting verplaatst.

Wanneer gaan we aan de slag?

De coronacrisis heeft invloed op ons werk. We kunnen daarom op dit moment geen duidelijkheid geven over de exacte startdatum van de werkzaamheden en de wijze waarop wij het werk gaan uitvoeren. De verwachting is dat we medio mei starten met het verbeteren van de hoogwatercircuits. Na de zomer beginnen we met de uitvoering van de overige werkzaamheden. Deze lopen door tot in 2021.

Ondervinden omwonenden hinder van de werkzaamheden?

Enige overlast is niet te voorkomen. We houden u hiervan op de hoogte.

Wie voert het project uit?

Na de voorbereidingen en aanbesteding sluiten we contracten met de aannemer(s). We houden u hiervan op de hoogte.