Friese vaarten weer klaar voor de toekomst (fase 1) (afgerond)

We hebben al veel gedaan aan het watersysteem in Fryslân. Maar we zijn er nog niet. Dit project komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. Dit geldt ook voor de wateren van de projecten KRW oevers boezemkanalen.

Samen met belanghebbenden gingen we in gesprek hoe we die maatschappelijke opdracht het beste konden realiseren. Zo probeerden we tot goede afspraken te komen. Als het nodig was, stelden we de plannen bij.

Doel van het project

Door het creëren van luwe, ondiepe waterzones beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. We zorgen voor extra waterberging en maken wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de vaart. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De ondiepe overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Luwe, natuurvriendelijke oever

Voorbeeld van een luwe, natuurvriendelijke oever.

Friese vaarten weer klaar voor de toekomst

Het project aanleg KRW-oevers boezemkanalen I realiseerde ruim 15 kilometer natuurvriendelijke oevers. Wij startten met de aanleg van natuurvriendelijke, luwe oevers langs tien vaarten in Fryslân.

Het gaat om delen van de Linde, Tsjonger (2x), Nije Swemmer, Stoppelsoal (ten noorden van Burgumer Mar), Van Harinxmakanaal en Streamkanaal (oost). De aanleg in De Lits en Kúkhernsterfeart startte in de loop van 2021. Deze vaarten kregen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

We zijn gestart in oktober 2020 en waren in november 2022 klaar.

Kosten

De totale begrote kosten voor het project bedragen 3,2 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg

ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling