Klimaatrobuuste polders - meer ruimte voor schoon water (afgerond)

We hebben diverse poldersloten in de polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland verbreed. Hiermee verbeterden we de waterkwaliteit en hebben we de schade door wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering beperkt. De werkzaamheden zijn afgerond in oktober 2021.

Doel van het project

Met het project klimaatrobuuste polders hebben we diverse waterlopen in 4 polders verbreed. Bij de verbrede poldersloten laten we waterplanten groeien die de ecologische waterkwaliteit verbeteren en ontstaat er extra waterberging. Daarnaast voerden we diverse andere werkzaamheden uit om het watersysteem toekomstbestendig te maken.

Zo houden we het water in de 4 polders schoon, is de streek beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten in droge perioden door klimaatverandering. Hiermee voldoen we ook aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Wat doen we in welke polder?

Wirdumer Nieuwland:

Polder Wirdumer Nieuwland ligt aan de oostkant van de Swette bij Wirdum.

Kaart werkgebied polder Wirdumer Nieuwland

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Wirdumer Nieuwland plaatsgevonden hebben. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We hebben de poldersloot vanaf de Boksumerdyk tot aan de N31 (De Heak) over een lengte van 1300 meter met 1 meter verbreed.
 • De poldersloot tussen de N31 (De Heak) tot aan het gemaal Wirdumer Nieuwland hebben we verbreed over een lengte van 1585 meter met 2 meter.
 • We hebben een aantal dammen aangepast.

Hemriksein Zwerver:

Polder Hemriksein en polder Zwerver liggen ten zuiden van Leeuwarden.

Kaart werkgebied polder Hemriksein Zwerver

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Hemriksein Zwerver plaatsgevonden hebben. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We hebben de poldersloot vanaf het gemaal Hemriksein naar het zuiden met 1 meter verbreed.
 • We hebben het profiel van diverse poldersloten aangepast en de sloten opgeschoond.
 • We hebben diverse stuwen en duikers verwijderd, verplaatst, vervangen of opgeknapt.
 • We hebben onder de Wergeasterdyk een nieuwe inlaat aangelegd die water inlaat in de polder Hemriksein.
 • We hebben gemaal Zwerver verwijderd.
 • We hebben een perceel ten westen van de Wergeasterdyk verhoogd.

Workumer Nieuwland:

Polder Workumer Nieuwland ligt ten zuiden van Workum tussen de Hylperdyk en de Sudergoaiwei (N359). 

Kaart werkgebied polder Workumer Nieuwland

Kaart met het gebied (rode vierkant en rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Workumer Nieuwland hebben plaatsgevonden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We hebben diverse poldersloten verbreed.
 • We hebben een aantal dammen en duikers vervangen of aangepast.
 • We hebben gemaal Westerein aan de Aldedyk verwijderd en hier een nieuwe duiker aangelegd.
 • We hebben de sloot tussen de percelen ten zuiden van de Hylperdyk gedempt.

Polder Offerhaus:

Polder Offerhaus ligt ten westen van Nijega (gemeente Smallingerland).
Kaart werkgebied polder Offerhaus

Kaart met het gebied (rode rechthoek) waarbinnen de werkzaamheden in polder Offerhaus hebben plaatsgevonden. Klik op afbeelding voor vergroting.

 • We hebben de poldersloot ten noorden en ten zuiden van de stuw vlakbij de Swartewei verbreed.
 • We hebben diverse onderhoudsdammen met duikers verplaatst.
 • We hebben de stuw bij de Swartewei verplaatst.

Planning werkzaamheden

Begin 2021 startte aannemer Van der Meer met de uitvoering. In polder Workumer Nieuwland voerden de grondeigenaren een deel van het werk uit. De planning van de werkzaamheden was als volgt:

 • Polder Wirdum Nieuwland: januari-april 2021
 • Polder Offerhaus: februari-maart 2021
 • Polder Hemriksein Zwerver: februari-juni 2021
 • Polder Workumer Nieuwland: april-oktober 2021

Kosten

De totale begrote kosten van het project bedragen 2 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.

provincie logo.png

EU-logo.jpg