Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Wij gaan de  Lauwersmeerdijk verbeteren. Onder andere de asfalt- en blokkenbekleding aan de buitenzijde wordt in zijn geheel vervangen. Het gaat om 4,4 km dijk ten westen van de spuisluizen (C.J. Cleveringssluizen). Deze versterkingsmaatregel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (externe website) (HWBP).

Inhoud van deze pagina

  Wat is het doel van het project?

  Doel van het project is dat de Lauwersmeerdijk tot tenminste 2068 voldoet aan de nu geldende veiligheidsnormen.

  Wat is het projectgebied?

  Het dijktraject Lauwersmeer ligt aan de Waddenzee en het Lauwersmeer. Het traject heeft een totale lengte van 4,4 km . Het traject begint bij dijkpaal 57,4 en eindigt bij dijkpaal km 61,8

  Kaart met daarop aangegeven het projectgebied

  Klik op de afbeelding voor een vergroting.

  Wanneer vindt het project plaats?


  Mei/juni 2019

  Start werkzaamheden

  15 oktober 2019 – 15 maart 2020

  Vanwege het ‘stormseizoen’ alleen werkzaamheden die de veiligheid van de waterkering niet verlagen.

  Oktober 2020

  Einde project

  Hoe kan ik meedenken over het project?

  U kunt meedenken over het project door uw zienswijze in te dienen. Daarvoor ligt het ontwerp-projectplan tot en 17 februari 2019 ter inzage. Het plan en de bijbehorende stukken vindt u in ons Waterschapsblad op overheid.nl (externe website).

  Mondeling reageren

  Voor het mondelinge indienen van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met de heer J. Luinstra van de provincie Fryslân, telefoon (058) 292 56 78.

  Schriftelijk reageren

  • Stuur uw zienswijze naar:
   Gedeputeerde Staten van Fryslân
   Postbus 20.120
   8900 HM Leeuwarden
  • Vermeld daarbij "Zienswijze dijkversterking Lauwersmeerdijk, aanpassen van de bekleding buitentalud". 
  • Geef ook aan op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft.

  Ondervinden omwonenden last van de werkzaamheden?

  Het projectgebied voor de dijkversterking ligt in landelijk gebied. Daardoor is er geen last van de werkzaamheden voor omwonenden. Zodra er een kleine wegversperring is, informeert de aannemer de omwonenden.

  Dijk afgesloten tijdens werkzaamheden

  Tijdens de uitvoering is de dijk niet openbaar toegankelijk op plekken waar gewerkt wordt of transport van materiaal/materieel plaatsvindt. Wandelaars en fietsers kunnen dan gebruik maken van het fietspad (Kustweg) langs de N361.

  Beperkte toegang tot het wad

  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waardoor het wad beperkter toegankelijk is.

  Wat gaat er gebeuren?

  1. Vervangen van de bekleding van het buitentalud (bekleding van de helling) 
   Dwarsprofiel van de Lauwersmeerdijk in de nieuwe situatie

   Dwarsprofiel vervangen bekleding buitentalud. De oranje en rode lijn geven het huidige dijkprofiel aan. (Klik op de afbeelding voor een vergroting.)
  2. Aanbrengen nieuwe stabiliteit constructie binnentalud
   We gaan nieuwe stevigheid in de constructie van het binnentalud (binnenkant van de helling) aanbrengen. Dit doen we over een lengte van 1.300 meter. Hoe we dit gaan doen is nog in onderzoek.