De Nije Wielen

We verbeteren in het gebied de Nije Wielen de polderdijken, vergroten het boezemoppervlak en leggen natuurvriendelijke oevers aan. Zo houden we het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en worden gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot november 2022.

Doel van het project

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag. Dat kan leiden tot wateroverlast. Daarom verbeteren we in het gebied de polderdijken. Ook vergroten we het boezemwateroppervlak en worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Die worden in overleg met de gemeente Leeuwarden voor een deel verlegd of aangepast.

Neem een kijkje in het gebied!

Benieuwd hoever we zijn met de werkzaamheden? Wij nemen je in onderstaande video mee het gebied in! Projectmanager Libbe Zijlstra (Wetterskip Fryslân) en Beheerder Blauw Freerk Wijma (gemeente Leeuwarden) vertellen welke werkzaamheden nu worden uitgevoerd en wat de planning voor de komende maanden is.

Werkgebied

We gaan de werkzaamheden uitvoeren in het gebied de Nije Wielen. De locatie van de werkzaamheden is aangegeven op onderstaande kaart.

Kaartje Nieuwe Wielen.png

Planning

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart waarbij er ideeën zijn opgehaald uit de omgeving en gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Leeuwarden. Dit heeft geleid tot het vaststellen van de plannen. Medio februari 2022 starten we met de uitvoerende werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot november 2022.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Het zuidelijke gedeelte van het gebied is ruim afgezet, omdat er verspreid over het gebied wordt gewerkt. Met de afzetting waarborgen we de veiligheid van bewoners en recreanten en heeft de aannemer de ruimte om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat men in het zuidelijke deel van de Nije Wielen niet kan wandelen, fietsen of op een andere manier kan recreëren.

Als alternatief is het mogelijk om in het noordelijke deel van de Nije Wielen te recreëren, net als in de Kleine en Grote Wielen. Uiteraard blijft er daarnaast altijd een fiets- en wandelpad in het gebied beschikbaar om de woningen te kunnen bereiken.

Wij begrijpen dat de afzetting hinderlijk is en vragen om uw begrip. Indien de afzetting verandert/verplaatst, brengen wij u tijdig op de hoogte!

Wie voert het project uit?

Aannemer De Waard BV uit Zeewolde gaat voor ons het werk uitvoeren. De uitvoerder en toezichthouder nemen vooraf contact op met de direct betrokkenen in het werkgebied om de werkzaamheden in detail door te nemen.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nije Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. Polder de Foarutgong en de Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project. 

pf.png

ELFPO logo met tekst.jpg