De Nije Wielen

We verbeteren in het gebied de Nije Wielen de polderdijken, vergroten het boezemoppervlak en leggen natuurvriendelijke oevers aan. Zo houden we het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en worden gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot januari 2023. 

Doel van het project

De polderdijken in het gebied zijn op een aantal locaties te laag. Dat kan leiden tot wateroverlast. Daarom verbeteren we in het gebied de polderdijken. Ook vergroten we het boezemwateroppervlak en worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor een aantal gemeentelijke wandel- en fietspaden. Die worden in overleg met de gemeente Leeuwarden voor een deel verlegd of aangepast.

Neem een kijkje in het gebied!

Voor de zomervakantie 2022 gingen we het gebied in om u beeld van de werkzaamheden te geven! Projectmanager Libbe Zijlstra (Wetterskip Fryslân) en Beheerder Blauw Freerk Wijma (gemeente Leeuwarden) vertellen in de video welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de planning voor de komende maanden is.

Werkgebied

We voeren de werkzaamheden uit in het gebied de Nije Wielen. De locatie van de werkzaamheden is aangegeven op onderstaande kaart.

Kaartje Nieuwe Wielen.png

Planning werkzaamheden

De aannemer legt de laatste hand aan de waterkering in het zuidelijk deelgebied. Het terrein is al open voor fietsers en voetgangers. Zodra de waterkering klaar is, laten we het boezemwater het nieuwe gebied in. Dit kan naar verwachting in december 2022.

Na de bouwvakantie 2022 is de aannemer begonnen met het noordelijk deel van het projectgebied (de rode trajecten in het werkgebied zoals hierboven weergegeven). De planning is als volgt:

  • Begin september 2022- eind oktober 2022: werkzaamheden aan de oostelijke waterkering van de Nije Wielen. Die vinden tegelijk plaats met het werk aan het Groenesterpad. Het voetpad is tijdelijk afgesloten.
  • Begin november 2022- eind januari 2023: diverse werkzaamheden aan de waterkering tussen het Groenesterpad en het hondenstrandje. Voetgangers worden omgeleid.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Het noordelijk deel van het gebied is ruim afgezet, omdat er verspreid over het gebied wordt gewerkt. Met de afzetting waarborgen we de veiligheid van bewoners en recreanten en heeft de aannemer de ruimte om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat men in het noordelijk deel van de Nije Wielen niet kan wandelen, fietsen of op een andere manier kan recreëren. Als alternatief is het mogelijk om in het zuidelijk deel van de Nije Wielen te recreëren, net als in de Kleine en Grote Wielen. 

Wij begrijpen dat de afzetting hinderlijk is en vragen om uw begrip.

Wie voert het project uit?

Aannemer De Waard BV uit Zeewolde gaat voor ons het werk uitvoeren. De uitvoerder en toezichthouder nemen vooraf contact op met de direct betrokkenen in het werkgebied om de werkzaamheden in detail door te nemen.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nije Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. Polder de Foarutgong en de Ryptsjerksterfeart zijn ook onderdeel van dit project. 

pf.png

ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling