Friese meren klaar voor de toekomst

We hebben al veel gedaan aan het watersysteem in Fryslân. Maar we zijn er nog niet. Dit project komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Dit doel geldt ook voor de wateren van het project 'natuurvriendelijke oevers Friese meren 1'. We starten najaar 2021 met de uitvoering.

Samen met belanghebbenden gaan we in gesprek hoe we die maatschappelijke opdracht het beste kunnen realiseren. Zo proberen we tot goede afspraken te komen. Als het nodig is, stellen we de plannen bij en maken we hier duidelijke afspraken over.

Doel van het project

Met het creëren van luwe, ondiepe waterzones beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten, waterriet, vissen en overige waterdieren. We zorgen voor extra waterberging en maken wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Modderige bol2055_luwe_2020_oost (3) bijgesneden.jpg

Voorbeeld van een luwe, ondiepe waterzone.

Biodiversiteit

Het onderhoud wordt maatwerk, met een permanent en ecologisch goed leefgebied voor waterleven als uitgangspunt. De waterzones vormen de overgang van water naar de droge oever en geven ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen en te paaien. Als de waterplanten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe. 

Friese meren klaar voor de toekomst

Het project 'natuurvriendelijke oevers Friese meren 1' levert minimaal 7,5 hectare luwe, ondiepe waterzones op langs de volgende vieren meren in Fryslân:

  • Skûtelpoel Oudega (De Fryske Marren), aan de west- en zuidzijde.
  • Wide Ie, bij de zandwinning van Van Oord.
  • Grutte Brekken, aan de noordoostzijde. Daarnaast ook aanpassingen aan de noordwest- en zuidwestzijde.
  • Rondom De Geau, Snits. Op drie locaties aan de westzijde en één locatie aan de oostzijde.

We starten najaar 2021 en verwachten voor het broedseizoen 2022 klaar te zijn.

Werkgebied project aanleg natuurvriendelijke oevers Friese meren

Kaart van de vier Friese meren waar we luwe, ondiepe waterzones (in blauw ingetekend) aanleggen. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Kosten

De totaal begrote kosten voor het project bedragen 1,5 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en  Wetterskip Fryslân. 

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg

ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling