Friese meren klaar voor de toekomst (afgerond)

We hebben al veel gedaan aan het watersysteem in Fryslân. Maar we zijn er nog niet. Dit project komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Dit doel geldt ook voor de wateren van het project 'natuurvriendelijke oevers Friese meren 1'. We zijn najaar 2021 gestart met de uitvoering. Het project is in 2022 opgeleverd.

Samen met belanghebbenden gingen we in gesprek hoe we die maatschappelijke opdracht het beste kunnen realiseren. Zo probeerden we tot goede afspraken te komen. Als het nodig was, stelden we de plannen bij en maakten we hier duidelijke afspraken over.

Doel van het project

Met het creëren van luwe, ondiepe waterzones ontstaat meer waterberging voor de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) en verbeterden we de ecologische waterkwaliteit. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten, waterriet, vissen en overige waterdieren. We maakten de wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Modderige bol2055_luwe_2020_oost (3) bijgesneden.jpg

Voorbeeld van een luwe, ondiepe waterzone.

Biodiversiteit

Het onderhoud wordt maatwerk, met een permanent en ecologisch goed leefgebied voor waterleven als uitgangspunt. De waterzones vormen de overgang van water naar de droge oever en geven ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen en te paaien. Als de waterplanten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe. 

Friese meren klaar voor de toekomst

Het project 'natuurvriendelijke oevers Friese meren 1' levert minimaal 7,5 hectare luwe, ondiepe waterzones op langs de volgende zes meren in Fryslân:

  • Rintsjepoel en Palsepoel bij Heeg (Súdwest-Fryslân).
  • Skûtelpoel bij Oudega (Súdwest-Fryslân), aan de west- en zuidzijde.
  • Wide Ie bij Suwâld (Tytsjerksteradiel), bij de zandwinput van Van Oord.
  • Grutte Brekken bij Lemmer (De Fryske Marren), aan de noordoost-, noordwest- en zuidwestzijde.
  • De Geau bij IJlst (Súdwest-Fryslân), op drie locaties aan de westzijde en één locatie aan de oostzijde.

We startten najaar 2021 en waren voor eind 2022 klaar.

Werkgebied project aanleg natuurvriendelijke oevers Friese meren

Kaart van vier Friese meren waar we luwe, ondiepe waterzones (in blauw ingetekend) aanlegden. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Rekening houden met natuur en duurzaamheid

Bij de werkzaamheden hielden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We werkten volgens de regels voor flora en fauna, zoals werken buiten het broedseizoen. Waar nodig, werkten we volgens de voorwaarden van een ontheffing van de Natuurbeschermingswet met ecologische begeleiding.  Voor de duurzaamheid verwerkten we de grond zoveel mogelijk in de nabije omgeving. We werkten vooral vanaf het water. Hierdoor bleef het grondtransport over de weg tot een minimum beperkt. 

Kosten

De totale kosten voor het project bedroegen 1,25 miljoen euro. Het project is gefinancierd door ons en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg

ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling