Baggeren Heeg

We gaan in september 2021 de verbindingsvaart tussen de Palsepoel en Skûtelpoel bij Heeg uitbaggeren. Langs de vaart leggen we ook een weilanddepot aan om de bagger in op te slaan. Daarnaast baggeren we in het dorp de sloot langs de Polderwei/De Skatting.

Inhoud van deze pagina

  Verbindingsvaart Palsepoel/Skûtelpoel en weilanddepot

  • We gaan de 650 meter lange vaart ten noordwesten van Heeg, die de Palsepoel met de Skûtelpoel verbindt, baggeren. Het baggeren start eind september/begin oktober 2021.
  • Voor de opslag van de bagger leggen we al eerder, begin september 2021, langs de vaart een weilanddepot aan (zie locatie op de luchtfoto hieronder). Na indroging, dit duurt 2 jaar, wordt het perceel opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland. 

  Waarom gaan we de verbindingsvaart baggeren?

  We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder deze verbindingsvaart. De wateraan- en  -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. 

  Verder is de verbindingsvaart na het baggeren weer diep genoeg voor onze maaiboot. Deze kleine boot verwijdert bij het jaarlijkse onderhoud riet en waterplanten uit de vaart voor een goede doorstroming. Ook is de vaart straks beter bevaarbaar voor kleine bootjes en kano’s.

  Hoe gaan we de vaart baggeren?

  We gaan baggeren met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het weilanddepot aan de noordkant van de verbindingsvaart ten zuidoosten van de Palsepoel. Dit weilanddepot komt ter hoogte van de Lytshuzen op het perceel van agrariër Kruis.

  Werkgebied verbindingsvaart

  Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het weilanddepot (geelgearceerd) ingetekend:
  Kaart baggeren Heeg verbindingsvaart

  Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

  Wat gaat er bij het baggeren gebeuren?

  Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Voor een goede wateraan- en -afvoer wordt deze baggerlaag verwijderd. Bij de verbindingsvaart Palsepoel en Skûtelpoel gaan we het volgende doen:

  • We leggen eerst het weilanddepot voor het opslaan van de bagger aan.
  • Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) maken we een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan.
  • We halen in totaal 3000 kubieke meter bagger uit de verbindingsvaart over een lengte van 650 meter.
  • De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het weilanddepot getransporteerd. In het depot van 1,5 hectare zal ongeveer 3000 m3 bagger worden opgeslagen.
  • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na 1 jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer 2 jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en brengen we de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras. 

  Planning werkzaamheden verbindingsvaart

  • Vanaf eind augustus/begin september 2021: start aanleg weilanddepot.
  • September/oktober 2021: start baggerwerkzaamheden aan verbindingsvaart Palsepoel/Skûtelpoel.
  • Eind 2021: einde baggerwerkzaamheden.
  • 2023: depot weer ingericht als weiland.

  Sloot Polderwei/De Skatting

  • We gaan de sloot vanaf ons gemaal langs De Skatting, de Polderwei tot aan de brug over een lengte van 360 meter baggeren (zie locatie luchtfoto hieronder). 
  • We verwijderen 750 m3 bagger uit de sloot. 
  • Een kraan haalt de bagger vanaf de kant uit de sloot en laadt de baggerspecie in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort elders.
  • Er zullen ongeveer 35 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden.
  • De werkzaamheden vinden plaats in de maand september en duren in totaal 1 week.

  Waarom gaan we de sloot baggeren?

  We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder deze sloot. Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Om de waterafvoer naar het gemaal te verbeteren en in stand te houden, moet deze baggerlaag uit de sloot worden verwijderd. Een goede doorstroming beschermt de inwoners tegen wateroverlast. Het dieper maken van de sloot verbetert ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

  Werkgebied sloot Polderwei/De Skatting

  Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) ingetekend:
  Kaart baggeren Heeg sloot
  Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

  Planning werkzaamheden Polderwei/De Skatting

  • September 2021: start en einde werkzaamheden aan de sloot (duur werkzaamheden: 1 week).

  Overlast voor de omgeving

  We kunnen bij de baggerprojecten in Heeg enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er in het begin een aantal weken zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

  We houden rekening met de natuur

  Bij de werkzaamheden in en bij Heeg houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de flora- en faunawet voor waterschappen en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

  Vergunningsprocedures

  Voor beide projecten in Heeg tot uitvoering worden gebracht, wordt een aantal vergunningsprocedures doorlopen. Het gaat onder meer om een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website/pagina in het huis-aan-huisblad. Dit is naar verwachting begin juli als de stukken ter inzage worden gelegd.