Baggeren Bûtenpostmer Feart

We gaan in september 2021 een gedeelte van de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost uitbaggeren. Het gaat om het traject vanaf de Bernhardlaan tot de (fiets)brug. De weggehaalde bagger voeren we met vrachtauto’s af naar een erkend stort. 

Wat houden de werkzaamheden in?

  • We gaan de vaart vanaf de Bernhardlaan tot de eerste (fiets)brug over een lengte van 150 meter baggeren (zie locatie op de luchtfoto hieronder).
  • We verwijderen ongeveer 600 m3 bagger uit de vaart.
  • Vanaf de Bernhardlaan duwt een boot met een schuifbord de baggerspecie naar de overslagplaats.
  • De overslagplaats richten we in aan de oostkant van de Bûtenpostmer Feart, bij de (fiets)brug over de vaart (zie locatie op de luchtfoto). De overslagplaats is bereikbaar via het terrein naast het bedrijf Beterband aan de Kuipersweg 75B.
  • Op de overslagplaats laadt een kraan de baggerspecie in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort.
  • Er zullen ongeveer 30 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden.
  • De werkzaamheden vinden plaats in de maand september en duren in totaal 1 tot 2 weken.

Waarom gaan we de Bûtenpostmer Feart baggeren?

Wetterkip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Bûtenpostmer Feart. De wateraan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. 

Waar gaan we baggeren?

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de overslagplaats (blauwe cirkel) ingetekend:
Kaart baggeren Buitenpostervaart Bernhardlaan

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er in de 2 weken dat we aan het werk zijn enige verkeershinder, zicht op bouwverkeer en machines en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden. 

We houden rekening met de natuur 

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de flora- en faunawet en onze gedragscode en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Planning werkzaamheden

• September 2021: start en einde baggerwerkzaamheden aan de Bûtenpostmer Feart (duur werkzaamheden: 1 tot 2 weken).