Inspectie diepte sloten

We inspecteren de diepte van de sloten om te zien of deze voldoende op diepte zijn. Of dat ze gebaggerd moeten worden. Per gebied doen we dit ongeveer elke 12 jaar.

Regio's inspectie diepte sloten 2017-2018

In de kaart Baggerclusters (pdf, 973 kB) ziet u welke gebieden bij welke clusters en rayons horen. Ook ziet u wie de contactpersonen van de rayons zijn. In onderstaande clusters houden we de inspectie om te zien of de sloten op diepte zijn:

  • Cluster 4: omgeving Nij Beets - Beetsterzwaag -  De Wilgen - De Veenhoop - Goëngahuizen
  • Cluster 12: omgeving Terherne - Oppenhuizen - Scharnegoutum - Boazum - Raerd - Friens
  • Cluster 22: omgeving Dokkum-Engwierum-Anjum-Nes-Ternaard-Holwerd-Raard

Op tijd op diepte brengen

We houden alleen een inspectie in het gebied waar we zelf de hoofdwatergangen baggeren in het daaropvolgende jaar. Eigenaren van gronden die grenzen aan watergangen krijgen van ons bericht om de sloot voor de inspectie van het volgende jaar op diepte te brengen.

Hoe diep moet de sloot zijn?

De sloot moet gebaggerd worden tot een minimale waterdiepte van 50 centimeter met een minimale bodembreedte van 50 centimeter en een taludhelling van 1:1.

Is uw sloot niet diep genoeg?

Als uw inspectiesloot in 2016 onvoldoende diep was, heeft u een brief gekregen om deze sloot vóór de najaarsinspectie van 2017 op diepte te brengen. In het najaar 2017 hebben we het verlangde onderhoud geïnspecteerd. U heeft nog 1 jaar de tijd gekregen om eventueel achterstallig onderhoud uit te voeren en de sloot vóór 1 oktober 2018 op diepte te brengen. In 2018 beoordelen we de sloot dan tijdens de najaarsinspectie.

Is de sloot bij de laatste inspectie (na 1 oktober 2018) toch nog te ondiep, dan brengen we deze op kosten van de grondeigenaar op diepte.