Grondwater metingen voor: DM-04-NO

  • geplaatst op 11 april 2017
TELEMETRIELOCATIEID
L6204
LOCATIE
Reahelstermieden (DM-04-NO)
Maaiveld hoogte
-0.3
Omschrijving
Het meetpunt staat in een grasland in het natuurgebied Reahelstermieden, ten zuidoosten van Buitenpost.<br>De grondwaterstand wordt hier gemeten op een diepte van circa 1,5 meter beneden het maaiveld. De bodem bestaat uit een dunne kleilaag van 40 cm, daarna bestaat de bodem uit zand. Het meetpunt meet de grondwaterstand beneden de dunne kleilaag, in het zand.<br>In dit natuurgebied wordt gestreefd naar het natuurdoeltype kruidenrijk en faunarijk grasland. Daarvoor moet in het voorjaar de grondwaterstand zich niet dieper dan 20-30 cm onder maaiveld bevinden. Dat is belangrijk voor de weidevogels, zodat zij genoeg voedsel kunnen vinden in de bodem.