Veelgestelde vragen over de veenweidevisie

Toelichting op de veenweidevisie in de vorm van vragen en antwoorden.

De vragen

  Waarom moeten de slootpeilen worden verhoogd?

  Veen oxideert onder invloed van zuurstof. Door de slootpeilen te verhogen, wordt de laag veen boven het huidige slootpeil natter gehouden en oxideert het veen minder snel. De bodemdaling wordt hiermee vertraagd.

  Wanneer worden de slootpeilen verhoogd?

  Het waterschap verhoogt de komende jaren de slootpeilen per gebied. De peilen worden tegelijk met de uitvoering van andere maatregelen in een gebied (bijvoorbeeld verbetering waterhuishouding) verhoogd.

  Kan ik bezwaar maken tegen het verhogen van de peilen?

  Het waterschap voert de peilverhoging uit in overleg met de belanghebbenden in het gebied. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen. Vervolgens wordt voor de peilwijziging de formele procedure doorlopen. In deze fase kunt u bezwaar maken tegen de peilwijziging.

  Hoe hoog wordt het slootpeil bij mij in de buurt?

  In veengebieden stelt het waterschap een winterpeil in van maximaal 90 centimeter beneden het maaiveld. Daarnaast kan het slootpeil in de zomer in bepaalde gebieden met een kleidek op het veen worden verhoogd. De hoogte van het zomerpeil hangt af van de landbouwfunctie in het gebied.

  Alle peilverhogingen per gebied staan op de kaart peilverhogingen veenweidegebied.

  Wanneer gaan de zomer- en winterpeilen in?

  De overschakeling van het winter- naar het zomerpeil en andersom vindt plaats in het voor- en najaar. De exacte datum hangt af van de weersomstandigheden. Bij een nat voorjaar stellen we de zomerpeilen later in. Bij een droog voorjaar kan dit eerder.

  Als de bodem verder daalt en de slootpeilen daarmee hoger worden, worden de peilen dan weer aangepast naar het niveau zoals besloten in de veenweidevisie?

  Peilverlaging om de bodemdaling te compenseren is mogelijk. Als de bodem bijvoorbeeld in tien jaar 10 centimeter zakt, kan het waterschap het slootpeil ook 10 centimeter verlagen.

  Bij de peilverhoging krijgen met name lage percelen te maken met extra vernatting. Dit kan leiden tot minder gewasopbrengsten. Hoe gaan jullie daarmee om?

  We stellen spelregels vast voor hoe we omgaan met eventuele nadelige effecten. Waar mogelijk, komen we in overleg met de eigenaren tot een oplossing in de vorm van een grondruil, een schadecompensatie in grond of financiële compensatie.

  Kan/mag ik als boer straks zelf het peilbeheer uitvoeren?

  We starten enkele proefprojecten waarbij boeren zelf het peilbeheer uitvoeren. Op basis van deze ervaringen besluiten we of en hoe we dit verder uitrollen.

  Door de hogere peilen ontstaat er minder waterberging. Hoe wordt dat opgelost?

  Dit lossen we op met maatwerk. We creëren, daar waar het mogelijk is, meer waterberging in combinatie met andere werkzaamheden, zoals het verbreden van sloten. Ook kunnen we lage percelen gebruiken als waterberging.