Onze plannen voor waterveiligheid

Ruim 200 kilometer dijken, duinen en kunstwerken (zoals sluizen) beschermen ons beheergebied tegen hoog water. Ook beheren we duizenden kilometers aan boezemkaden (zowel regionale als lokale waterkeringen) langs meren, kanalen en vaarten.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Primaire waterkeringen

Onder primaire waterkeringen vallen de Waddenzeedijken, IJsselmeerdijken en delen van de duinen op de Waddeneilanden. Het Rijk bepaalt de mate van bescherming die deze primaire waterkeringen moeten bieden en legt dit als landelijke norm vast. We zorgen ervoor dat de keringen ook aan die norm voldoen.

In 2017 legt het Rijk een nieuwe normering vast. Deze heeft gevolgen voor onze werkzaamheden met betrekking tot deze keringen. Daarom ondernemen we in de komende planperiode de volgende acties:

 • In 2016 stellen we een implementatieplan vast. Hierin staat hoe de nieuwe normering doorwerkt in het beleid, de toetsing, het ontwerp en de legger en de keur van Wetterskip Fryslân.
 • Tussen 2017 en 2023 toetsen we of de primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe norm.
 • We verbeteren 34,4 kilometer aan primaire waterkeringen langs de Waddenzee (Ameland en Waddenzeedijken) en het IJsselmeer (Lemmer). Dat gebeurt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 • In 2016 startten we met de verkenningen voor de dijkverbeteringen Koehool-Westholwerderpolder (14 km) en Westholwerderpolder-Lauwersmeer (11 km).
 • Samen met de andere noordelijk waterschappen onderzoeken we innovatieve concepten voor het verbeteren van dijken, zoals dijken met voorland, multifunctionele dijken of het koppelen van wensen uit de omgeving.
 • In de komende jaren praten we met het Rijk over de overdrachten van de primaire waterkeringen op de Friese Waddeneilanden (dijk en duinwaterkering Vlieland, duinwaterkering Terschelling en duinwaterkering Ameland). We vinden het belangrijk dat er een goede financiële regeling komt voor de extra kosten.

Regionale waterkeringen

Onder regionale waterkeringen vallen 2 typen kaden. Allereerst zijn er de kaden rond de Friese boezem. Deze beschermen ons tegen wateroverlast vanuit de boezem. Daarnaast zijn er de oude zeedijken die inmiddels niet meer aan zee liggen, maar verder het land in. Deze dijken beperken een overstroming als de primaire keringen het water niet meer kunnen tegenhouden. In de komende planperiode ondernemen we de volgende acties:

 • We herijken het beleid voor de voormalige zeedijken en voormalige primaire waterkeringen die op de grens met de Noordoostpolder en Overijssel liggen.
 • We toetsen of de regionale boezemkaden nog aan de provinciale norm voldoen.
 • We verbeteren 200 kilometer aan boezemkaden. 
 • We starten met het risicogericht ontwerpen van regionale waterkeringen. Dat betekent dat we bij het ontwerpen van kaden kijken naar de risico’s voor het gebied wat achter de kade ligt.

Lokale waterkeringen

Lokale waterkeringen zijn er in allerlei vormen: van kaden bij zomerpolders tot kaden die twee peilgebieden van elkaar scheiden. In de komende jaren zullen we 32 kilometer aan lokale waterkeringen verbeteren. Verder inspecteren we elke 2 jaar de onderhoudstoestand van de keringen en toetsen we elke 6 jaar de hoogte ervan.

Buitendijkse gebieden

In buitendijkse gebieden is de eigenaar van het gebied verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Toch is hier soms nog onduidelijkheid over. Daarom willen we samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten de verantwoordelijkheden in het buitendijks gebied verhelderen.

Beheervisie waterkeringen

In de beheervisie waterkeringen staat in hoofdlijnen hoe het waterschap de keringen beheert. De komende jaren zullen we deze evalueren en actualiseren. Hierbij worden in ieder geval onderstaande punten toegevoegd:

 • Het nieuwe waterveiligheidsbeleid voor primaire waterkeringen
 • Risicogericht ontwerpen voor regionale waterkeringen

Lees het volledige plan als pdf

Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB)

Leeswijzer voor de pdf 

 • Via de bovenste 2 regels op de pagina navigeert u rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk.
 • Cursieve woorden in de tekst worden verklaard in de begrippenlijst van bijlage 10.
 • Als u een link in het Waterbeheerplan hebt aangeklikt, navigeert u via de backspace-knop terug naar het Waterbeheerplan.