Samenwerkende Catalogi

Lees voor
  • geplaatst op 04 juni 2015
Klacht

Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder van ons waterschap? Geef uw klacht aan ons door.

Aanbestedingen

Europese en nationale aanbestedingen vindt u op tenderned.nl. Lees hier meer over digitale aanbesteding en ons digitale aanbestedingsproces.

Officiële bekendmakingen

Ontvang gratis onze publicaties als kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Overlast of schade doorgeven

Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan dijken of kaden? Muskusratten, dode eend of woekerende waterplanten gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door.

Onderhoud kaden

Eigenaren van gronden die dienen als een kade of dijk (regionale waterkering) hebben de plicht deze te onderhouden.

Onderhoud sloten en kaden (schouw)

Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten (schouwsloten) hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Dit kan ook gelden voor kaden, duikers en stuwen.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan het online formulier in.

Projecten

De belangrijkste projecten van Wetterskip Fryslân

Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende online en schriftelijk bezwaar maken.

Onderhoudsplicht

Een groot deel van de watergangen en waterkeringen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren, ondernemers of door gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

Beleid en regels

Wij stellen regels (verordeningen waaronder de Keur) en beleid op. Deze publiceren we op overheid.nl en op onze website.

Vergunning of melding

Vergunning nodig of is een melding voldoende? Doe de vergunningcheck of maak een afspraak. Veel voorkomende onderwerpen voor vergunningen en/of meldingen zijn: Sloot of oppervlaktewater dempen, dam met duiker, kabels en leidingen en steigers aanleggen, damwanden plaatsen en werkzaamheden in beschermingszones.

Wijzigen waterpeil

Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied is een watervergunning nodig. Afhankelijk van de impact verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

Watergebiedsplannen

Plannen over hoe het waterschap het waterbeheer de komende 10 jaar in een bepaald gebied wil uitvoeren en knelpunten gaat oplossen.

Dijkgraaf Paul van Erkelens

Contact

Contact met Wetterskip Fryslân

Onderhoud

Onderhoud van wateren met een maaiboot

Nieuws

Afbeeldingen bij nieuwsberichten

Kaart watergebiedsplan Twijzel en omgeving

Het gebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de Swemmer, Petsleat, Nije Feart en Burgumermar en De Leien. De oostkant omvat het Groninger Westerkwartier

Boer op nat land

Een boer prikt met een mestvork gaten in de natte grond om het overtollige water af te laten vloeien.

Toiletgebouw in Mozambique

Astrid van Haren, projectcoördinator zuidelijke steden, Wethouder Massingarela van gemeente Inhambane, School directeur Banze en techneut Milton Guilandula voor het nieuwe toiletgebouw dat gebruikt wordt door 400 kinderen.

Peilschaal

Op de peilschaal is het waterpeil af te lezen

Contact

Stuur een e-mail naar Wetterskip Fryslân

E-mailadres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

Straat + huisnummer

Uw adres hebben we nodig om uw vraag of melding zo snel mogelijk bij de juiste medewerker te krijgen.

Telefoon

Sommige vragen kunnen wij sneller beantwoorden via de telefoon. Daarom vragen wij om uw telefoonnummer in te vullen.

Locatie

Vul hier de locatie in indien van toepassing

Uw vraag of opmerking

Gaat uw vraag over een specifieke locatie, geef dan ook de adresgegevens van deze locatie door. Dat kan ons helpen bij een snellere afhandeling.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over een van onze medewerkers of bestuurders? U kunt met dit formulier online een klacht indienen. Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld, en wij gebruiken die uitsluitend waarvoor u die verstrekt.

E-mail adres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

Overlast melden

Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan dijken of kaden? Geef uw melding online aan ons door.

Straat + huisnummer

Uw adres hebben we nodig om uw vraag of melding zo snel mogelijk bij de juiste medewerker te krijgen.

Telefoonnummer

Sommige vragen kunnen wij sneller beantwoorden via de telefoon. Daarom vragen wij om uw telefoonnummer in te vullen.

Uw emailadres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

Waar gaat uw melding over?

Let op: Dreigt er direct gevaar en is er snel actie nodig? Bel dan met het Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon (058) 212 24 22. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.

Zienswijze

Met dit e-mailformulier kunt u online reageren op een ontwerplan of -besluit (zienswijze indienen)

Organisatie

Vul hier de naam van het bedrijf of organisatie in als u de zienswijze namens een bedrijf invult

E-mailadres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

Naam ontwerpbesluit

Vul hier de naam in van het ontwerpbesluit waarop u uw zienswijze wilt indienen, bijvoorbeeld "Watergebiedsplan [naam]" of "Dijkverbetering [naam]"

Bijlage

Wilt u een bijlage meesturen ter verduidelijking dan kunt u deze hier uploaden

Opmerkingen

Een eventuele opmerking kunt u hier invullen

E-mailadres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

IBAN

Vul hier uw bankrekeningnummer (International Bank Account Number) in.

Wat is de omvang van de schade?

Vermeld duidelijk de omvang van de schade. Onderbouw dit met foto's (deze kunt u als bestand mee uploaden onderaan dit formulier).

Oorzaak schade

Is de schade ontstaan door werkzaamheden door of in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerde werkzaamheden (beschrijf het werk indien dit bij u bekend is).

Bijlagen omschrijving

Omschrijf hier de bijlagen die u meestuurt bij dit formulier. Vul hier "geen" in als u geen bijlagen meestuurt.

Bestuur

Wat Wetterskip Fryslân doet met de waterschapsbelasting

Coalitieakkoord 2015 - 2019 'Water verbindt!'

Coalitieakkoord (bestuursakkoord, bestuursprogramma) van de 4 coalitievormende partijen: CDA, Water Natuurlijk, Geborgde zetels Natuur, Geborgde zetels ongebouwd en ChristenUnie

Veenweidevisie

Een duurzame toekomst voor het Friese Veenweidegebied

v

Volledige beschrijving van het watergebiedsplan Ferwerderadiel

Kaarten

Digitale kaarten van Wetterskip Fryslân

Documentencatalogus

In deze documentencatalogus vindt u verordeningen, reglementen en beleidsnota’s

Calamiteiten

Overzicht van alle calamiteiten- en bestrijdingsplannen van wetterskip Fryslân

Veiligheidsplan II

Dit plan geeft uitsluitsel over het beleid en de maatregelen om wateroverlast op korte en langere termijn tegen te gaan

Uw emailadres

U ontvangt van ons een e-mail met de door u ingevulde gegevens. Als u deze niet ontvangt, controleer dan uw spambox.

Formulier bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende bezwaar maken.

Foto: Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, ondertekent het ambitiestatement.

Presentatie voor studenten civiele techniek

Tegel eruit, plant erin

Zaterdag 23 juni organiseert Operatie Steenbreek van 10.00 tot 15.00 uur de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ bij Intratuin in Drachten. Deze actie is een samenwerking tussen Groei & Bloei, Intratuin, gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân wint Gemalenpluim 2017

Trots nam Marian Jager, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân, op vrijdag 10 november de Gemalenpluim 2017 in ontvangst. De prijs is voor de renovatie van gemaal Dongerdielen in Ezumazijl.

Opening rwzi Drachten

Egbert Berenst, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân, Jouke de Jong, wethouder Smallingerland en Anko Postma, wethouder Opsterland openden met een druk op de knop de rwzi.

Gemalenpluim

Marian Jager, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân neemt de Gemalenpluim 2017 in ontvangst.

Tijdens het drogen van het zuiveringsslib in de Duitse kassen wordt er warme lucht over de bedden van elk 100 ton slib geblazen. Elektrische karretjes of “mollen” woelen het slib telkens om. Foto: Tauw.

Geslaagde speeddateavond toekomstige trainees

Maandagavond 9 april was er een geslaagde speeddateavond op ons hoofdkantoor. 23 nieuwsgierige toekomstige trainees kwamen langs, hielden een pitch voor de selectiecommissie en speelden het waterkaartenspel.

Veilig, voldoende en schoon water voor Amelanders

De Amelander waterhuishouding is weer toekomstbestendig! De afgelopen jaren zette Wetterskip Fryslân zich samen met de gemeente Ameland in voor veilig, schoon en voldoende water op het eiland. Er zijn onder andere maatregelen genomen voor de waterafvoer.

Opruimen van zwerfafval in Sneek.

Ganzen in Friese natuur eindrapport januari 2018

Website uitgebreid met voorleesfunctie

Zo helpen we mensen die moeite hebben met lezen (denk aan laaggeletterden, anderstaligen en ouderen). Ook biedt de voorleesfunctie gemak aan alle bezoekers van onze website.

Wetterskip Fryslân draagt in Mozambique bij aan goed waterbeheer

Op Wereldwaterdag, donderdag 22 maart, sloten de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat samen met de Nederlandse waterschappen de Blue Deal. Hierin spreken zij af dat twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden Nederlandse hulp krijgen bij waterbeheer.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over waterschapsbelastingen, de belastingaanslag, tarieven, kwijtschelding en betalen van belasting? Ga naar noordelijkbelastingkantoor.nl (voorheen Hefpunt) of bel (0900) 49 38 837

Intentieverklaring weidevogels

Met de ondertekening van de intentieverklaring weidevogels verbinden tien organisaties zich aan elkaar en aan de weidevogels in de gemeente Leeuwarden.

Wetterskip Fryslân staat voor unieke vervangingsklus

Wij vervangen dit voorjaar drie grote duikers in de Lege Walden, in de omgeving van Akmarijp. Uniek aan deze renovatieklus is het enorme formaat: één buis is bijna 50 meter lang en heeft een doorsnee van 1,60 meter. Voor het plaatsen zijn 2 kranen nodig. De 1e is vandaag bij de Zijltjessloot in Akmarijp vervangen.

Nieuw Infoblad agrariërs voorjaar 2018

Het achttiende Infoblad agrariërs is uit. Het blad met informatie over actuele waterschapsonderwerpen en -regelingen wordt onder ruim 5.450 agrariërs in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verspreid.

Kom naar gemaal Vijfhuizen tijdens Dag van de Bouw

Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ doet mee met de jaarlijkse Dag van de Bouw. Op zaterdag 2 juni 2018 van 10.00 tot 16.00 uur is het in aanbouw zijnde gemaal in de zeedijk (locatie: Westerhúslânne 20, Marrum) open voor publiek.

Opening natuurgebied Wolvega en nieuw 'Roodbaardpad'

De inrichting van het natuurgebied ten zuiden van Wolvega is klaar. Vrijdag 1 juni 2018 openden de samenwerkende partijen al puzzelend het gebied en onthulden de winnaars de naam van het nieuwe wandelpad: het 'Roodbaardpad'. ’s Middags was er nog een open middag voor de mensen uit Wolvega en omgeving.

FBWK 2016-2020

Beschrijving van het Fries bestuursakkoord waterketen van Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten, Vitens en provincie Fryslân

Gofraha-Roptafeat

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bekijkt de Roptafeart die met een natuurvriendelijke oever is verbreed. Foto: Daniël Hartog.

Online vergadering bekijken

Bekijk de live-uitzending van de vergaderingen van ons algemeen bestuur of de commissies via onze speciale bestuurspagina's. Uitzending gemist? U kunt alle vergaderingen hier ook terugkijken.

Vervangingsregeling 2017

Document waarin de plaatsvervanging van de secretaris-directeur, managers, teamleiders, programmamanagers, procesmanagers en projectmanagers wordt geregeld.

Klimaatparaplu

Uitleg over de klimaatparaplu van Wetterskip Fryslân (2017)

Schriftelijk gestelde vragen & antwoorden

Algemeen bestuursleden stellen regelmatig schriftelijk vragen aan het dagelijks bestuur. Hier vindt u deze vragen en de bijbehorende antwoorden van het dagelijks bestuur.

Meerjarenperspectief Wetterskip Fryslan 2017-2021

In het meerjarenperspectief staat hoeveel geld Wetterskip Fryslân de komende vijf jaar nodig heeft om de taken uit te voeren. En wat dit voor effect heeft op de ontwikkeling van de belastingtarieven

Begroting 2017

In de begroting staat wat Wetterskip Fryslân het aankomende jaar met het beschikbare geld gaat doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven.

Start vaarseizoen: Súdwest-Fryslân maakt schoon schip

Zaterdag 24 maart 2018 waren medewerkers van de gemeente en Wetterskip Fryslân samen op pad met wethouder Erik Faber, dagelijks bestuurder Marian Jager, vrijwilligers van Suver Skjin en Stichting Philadelphia om zwerfafval op te ruimen op en rond het water in Sneek.

Openbare besluitenlijsten dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur vergadert circa 20 keer per jaar. In de regel zijn de vergaderingen op dinsdag. Op de donderdag na iedere vergadering publiceren we de lijst met vastgestelde besluiten.

Tegel eruit, fruitstruik erin!

Zaterdag 23 september 2017 organiseert Operatie Steenbreek de actie 'Tegel eruit, fruitstruik erin' in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek in Leeuwarden.

De toerbus Strandexpress reed bezoekers langs de bouwlocaties op Ameland

Jaarrapportage 2017

In de jaarrapportage staat hoe het belastinggeld daadwerkelijk is uitgegeven.

Kaart actuele grondwaterstanden

Deze kaart geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân.