Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’

Project Vijfhuizen gaat over de bouw van een gemaal in de zeedijk en de inrichting van het buitendijkse kweldergebied bij Hallum.

Inhoudsopgave

  Wat zijn de doelen van project Vijfhuizen?

  Door het gemaal ontstaat buitendijks een kweldergebied met een geleidelijke overgang van zoet naar zout water. Dit is goed voor de natuurontwikkeling in het kwelderlandschap en voor de migratie van trekvissen. Vissen als paling, spiering en stekelbaars trekken tussen zee en binnenwateren en hebben baat bij zo'n geleidelijke overgang.

  Met de komst van het gemaal in de zeedijk bij Hallum verbetert de afvoer van overtollig water bij zware regenval in het gebied. Ook is het de bedoeling dat het gebied aantrekkelijker wordt voor natuurliefhebbers en recreanten.

  Wanneer vindt het project plaats en hoe lang duurt het?

  • Afronding procedures: najaar 2016
  • Start uitvoering: voorjaar 2017
  • Uitvoering: 2017/2018
  • Afronding: eind 2018

  Wat gaat er gebeuren?

  Het project bestaat uit:

  • Boezemvaart die deels een verbreding is van de bestaande Hallumerhoeksterfeart en deels een nieuw te graven vaart.
  • Nieuwe Poldervaart aan de zuidzijde van de Westerhúslânne die aansluit op de hoofdwatergang in combinatie met een wegverbreding van de Westerhúslânne.
  • Fietspad vanaf de Koedijk naar de Noorderleegsteroprit met een fietsbrug over de nieuwe vaart. De Noorderleegsteroprit wordt ingericht voor landbouw- en fietsverkeer.
  • Gemaal (visueel aantrekkelijk) in de zeedijk nabij de Westerhúslânne.
  • Vispassage in het gemaal tussen de Friese Boezem en de Waddenzee.
  • Afwateringsvaart buitendijks die overgaat in een slenk door een nieuw te verkwelderen gebied en zoet-zout overgang van circa 33 hectare
  • Nieuwe kaden aan weerszijden van de afwateringsvaart en de slenk die aansluiten op zowel de primaire kering als de bestaande Lontdijk. Via een doorbraak in de Lontdijk kan het water verder afstromen naar de Waddenzee
  • Maatregelen in het te verkwelderen gebied vanwege het nieuwe overgangsgebied tussen zout en zoet water. Dit ten behoeve van vogels en ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering (veeveiligheid, drinkwatervoorziening). 
  • Visdrempelconstructie aangelegd tussen de slenk en de afwateringsvaart ten behoeve van de vismigratie.

  Wie zijn de samenwerkende partijen?

  • Provincie Fryslân
  • Gemeente Ferwerderadiel
  • It Fryske Gea
  • Wetterskip Fryslân

  Wie zorgen er voor financiële steun?

  • Waddenfonds
  • Europese POP subsidie 
  • Programma voor een Rijke Waddenzee.
  • Rijkswaterstaat

  Wie voert het project uit?

  Wetterskip Fryslân zorgt namens de betrokken partijen voor de uitvoering van het infrastructurele werk:

  • de bouw van het gemaal met afvoerkanaal
  • verbreden en aanpassen van vaarten
  • aanleg van een fietspad en verbetering van wegen

  It Fryske Gea verzorgt de inrichting van het buitendijkse kweldergebied.