Verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving

In de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden verbeteren we vanaf 2021 in totaal ongeveer 60 kilometer aan waterkeringen. Ook leggen we in het buitengebied, waar mogelijk, natuurvriendelijke oevers aan. Zo zorgen we voor minder wateroverlast bij extreme neerslag en schoon water in het gebied. De uitvoering is gestart in de winter 2021/2021. Het werk is naar verwachting in 2023 klaar.

Op deze pagina

[[ toc ]]

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

Verbeteren waterkeringen

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse waterkeringen op allerlei locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. We verbeteren de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Totale projectgebied

De meeste waterkeringen die we gaan verbeteren liggen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het werkgebied ligt tussen Sneek, Heeg, Workum, Makkum en Bolsward. Daarnaast vindt een klein deel van de werkzaamheden plaats in de gemeente Leeuwarden. Het totale werkgebied bestaat uit 8 deelgebieden. Per deelgebied bekijken we hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Om zo (langdurige) overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Op de onderstaande kaart zie je het totale werkgebied (oranje) waar we de waterkeringen gaan verbeteren:

Kaart te verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving.JPG

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In het totale projectgebied gaan we ongeveer 60 kilometer aan waterkeringen herstellen. De voorbereiding en uitvoering pakken we in fasen, per deelgebied, op. Begin 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen. Voor het herstel van ongeveer 14 kilometer aan keringen in het buitengebied hebben we een contract afgesloten met een aannemer. De uitvoering is gestart in de winter 2021/2022.

Het hele project ronden we naar verwachting in de loop van 2023 af.

Deelgebied 'Folsgare'

Vanaf maandag 10 oktober 2022 gaan we aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad op de kering langs de Mieddyk ongeveer twee weken afgesloten voor publiek.

Wat gaan we doen?

Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van ons uit. De kering wordt met gemiddeld 20 centimeter grond opgehoogd en het bovenste deel (de kruin) wordt 2,5 meter breed gemaakt. Er wordt een nieuwe halfverharding aangebracht voor het wandelpad. Het nieuwe pad is op 24 oktober 2022 weer toegankelijk voor wandelaars.

Wandelpad Mieddyk in Folsgare

Het bestaande wandelpad langs de Mieddyk.

Waar gaan we aan de slag?

Op de onderstaande kaart is in het rood het traject ingetekend van de waterkering in Folsgare die we gaan verbeteren: 

Traject verbeteren waterkering Folsgare.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Deelgebied 'De Potten'

We verbeteren de waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar in Offingawier. Met het verbeteren van delen van de dijkring voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt. De werkzaamheden starten in de week van 19 september en duren tot medio november 2022.

Waar gaan we aan de slag?

Op de onderstaande kaart staan de trajecten van de waterkering rond De Potten die we gaan aanpakken met een rode lijn ingetekend.

Werkgebied verbeteren waterkering De Potten

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wat gaan we hier doen?

We pakken van de totale waterkering van 5,5 kilometer rond De Potten vijf verschillende trajecten aan. In totaal verbeteren we 2 kilometer aan kering. Zo wordt aan de noordkant van het schiereiland de kering langs het strand tot aan de camping over een lengte van ongeveer 850 meter opgehoogd met gemiddeld 30 centimeter en verbreed met grond. Ook komen bij de kruisingen van het naastliggende fietspad drempels te liggen die bij hoge waterstanden het water kunnen keren.

Aan de zuidoostkant van het schiereiland langs het Prinses Margrietkanaal verbreden we een deel van de oever en wordt de kering opgehoogd. Aan de kant van de Grutte Potten wordt de kering langs recreatiepark De Potten opgehoogd. Ook wordt de kering in de berm naar het bungalowpark opgehoogd. Aan de oostkant bij de woonboten langs de Lytse Potten verbeteren we de kering over een lengte van 400 meter.

Overlast voor omwonenden en recreanten

Aannemer  Van der Meer voert het werk namens ons uit. We kunnen enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houdt de aannemer omwonenden goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal.

Deelgebied ‘Sneek en Scharnegoutum’

'Sneek en Scharnegoutum' is één van de 8 deelgebieden van dit project. We gaan hier ongeveer 7,5 kilometer aan waterkeringen verbeteren. Veel van deze keringen liggen in de openbare ruimte. Ook liggen er vaak fiets- of wandelpaden op of langs. Daarnaast staan op veel keringen bomen en/of struiken.

Grondverzet-en aannemingsbedrijf Van der Meer BV voert het werk namens ons uit. De werkzaamheden starten medio juni en duren tot november 2022. 

Waar gaan we in Sneek en Scharnegoutum aan de slag?

Op onderstaande kaart hebben we in het rood ingetekend waar we de waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum gaan verbeteren:

Kaart te verbeteren waterkeringen Sneek webversie.JPG

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

We geven hieronder uitleg bij de trajecten die we in Sneek en Scharnegoutum gaan aanpakken:

Scharnegoutum – De Swette, ter hoogte van de sportvelden

We gaan de waterkering vanaf het fietsbruggetje vanuit De IJsbaan, langs De Swette, tot aan de Ald Dyk over een lengte van ongeveer 200 meter verhogen en verbreden met grond. Vanaf het bruggetje is de verhoging ongeveer 40 centimeter, richting de Ald Dyk gaat het gemiddeld om 20 centimeter.

Op de onderstaande luchtfoto zie je in het rood waar we de waterkering in Scharnegoutum gaan verbeteren:

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering in Scharnegoutum

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het bestaande pad komt bovenop de kering te liggen. Voor het pad gebruiken we een nieuw type (half-)verharding, zodat het ook in de winterperiode goed begaanbaar blijft.

Als voorbereiding op de werkzaamheden is een aantal bomen op de kering gekapt. Dit is nodig om plaats te maken voor de ophoging van de kering. Sowieso kunnen er beter geen bomen op een kering staan. Bomen wortelen in de kering. Als het stormt en een boom valt om, dan beschadigt hij de kering. Dat brengt de stabiliteit van de kering in gevaar. En dat betekent een veiligheidsrisico voor het gebied achter de kering.

Op de onderstaande tekening zie je het traject van de te verbeteren waterkering (in groen) in Scharnegoutum: 

Tekening te verbeteren waterkering Scharnegoutum.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

processed-a5e473b6-5460-4cd1-b9f7-1841d689232f_nlywb5xj.jpeg

In de week van 20 juni 2022 startte het werk aan de waterkering in Scharnegoutum. Foto: Royal HaskoningDHV.

Sneek - Noorderhoek, Franekervaart (Dr. Obe Postmastraat) en vaart (Sportcentrum Schutterveld)

In de wijk Noorderhoek verbeteren we een deel (400 meter) van de waterkering langs de Franekervaart en een deel van de kering (210 meter) langs de vaart bij Sportcentrum Schuttersveld.

Op de onderstaande luchtfoto staat de te verbeteren waterkering langs de Franekervaart en de opgaande vaart in rood ingetekend:

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering Sneek - Noorderhoek.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wat gaan we hier doen?

 • Langs de Franekervaart brengen we ter hoogte van de Dr. Obe Postmastraat in de groenstrook achter de bestaande trottoirband een extra ‘verhoogde’ trottoirband als waterkering aan. Zo kunnen we de bomen in de groenstrook sparen. Het alternatief zou zijn om de groenstrook te verhogen met grond. De bomen zouden dan op de waterkering komen te staan en dit is vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan.
 • Ter hoogte van de vijver verhogen we de waterkering wel met grond. Omdat hier een deel van de oever langs de Franekervaart is afgeslagen, brengen we een onderwaterbeschoeiing aan.
 • De begroeiing ten noorden van de fietsbrug over de Franekervaart is weggehaald. Deze begroeiing stond op de waterkering, waardoor we de kering in de toekomst niet goed kunnen inspecteren en onderhouden.
 • De waterkering aan de oostkant van de opgaande boezemvaart tussen het Sportcentrum Schuttersveld en het volkstuinencomplex is ook aan onderhoud toe. De kering staat vol met bomen en struiken. Het wandelpad ernaast is in de winterperiode slecht begaanbaar. In overleg met de gemeente hebben we besloten om de kering te verleggen naar het wandelpad. Zo komt het wandelpad hoger te liggen. Zo blijft een deel van het groen langs de vaart behouden. Wel moet een deel van de bomen en struiken worden gekapt/verwijderd.

Sneek - De Loten

Onder het fietspad Pim Mulierstraat vanuit de wijk De Loten naar Tennispark Sneek ligt een buis die het water tussen de vijver (tegenover sportschool Life Style) en de vaart met elkaar verbindt. Op deze duiker brengen we een afsluiter aan. Zodat de waterkering rondom de vijver kan komen te vervallen. Ook hogen we over een lengte van ongeveer 25 meter de waterkering met grond op.

Op de onderstaande luchtfoto zie je in rood de waterkering die we gaan verbeteren:

Luchtfoto traject te verbeteren watering Sneek - De Loten.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Sneek - De Swette

Langs de vaart De Swette verhogen we de waterkering op vier plekken. 

Op de onderste luchtfoto zie je in het rood de vier trajecten A, B, C, en D van de waterkering langs De Swette die we gaan verbeteren:

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering Sneek - De Swette.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

 • Traject A: de waterkering langs De Swette ter hoogte van de Oerdyk is over een lengte van 215 meter te laag. Bovenop de kering ligt een fiets-/wandelpad. De aanwezige bomen op de kering zijn afgelopen voorjaar gekapt. Ter hoogte van het Tolhuisje brengen we in de weg Oerdyk een verhoging aan die aansluit op de nieuwe waterkering die al eerder is aangelegd bij het nieuwbouwplan Oerdyk.
 • Traject B: vlakbij zwerfdierenopvang De Nomadenhof is 155 meter van de waterkering ook te laag. Hier ligt de kering tussen de vaart De Swette en een sloot. De sloot. De bomen op de kering zijn afgelopen voorjaar gekapt.
 • Traject C: de waterkering bij het Zwettebos, tussen de Stadsrondweg en de Berkenlaan, is over een lengte van 920 meter te laag. Er is weinig ruimte voor een ophoging van de kering door de (deels) naastliggende sloot en de bomen. Voor het behoud van de landschappelijke en ecologische waarden kiezen we ervoor om langs de oever een damwand van 750 meter aan te leggen. Deze damwand functioneert dan als waterkering. Op het resterende gedeelte achter de katholieke begraafplaats is genoeg ruimte om de kering op te hogen met grond, zonder dat hiervoor bomen moeten worden gekapt.  
 • Traject D: aan de westzijde van De Swette, grenzend aan het parkje tussen de Meester C.P.M. Rommestraat en de Foet, hogen we 90 meter van de waterkering ongeveer 25 centimeter op met grond. Het bestaande wandelpad hogen we ook op bij het deel waar het de waterkering ‘raakt’.
 • Voor de trajecten A, B en C zorgen we samen met de gemeente Súdwest-Fryslân dat de herplant van bomen zoveel mogelijk in het Zwettebos plaatsvindt. 

Sneek - Burgemeester de Hooppark

We verhogen bij het Burgemeester de Hooppark in Sneek de waterkering over een lengte van 325 meter.

Op de onderstaande luchtfoto zie je in het rood waar we de waterkering gaan verbeteren:

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering Sneek - Burgemeester de Hooppark.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het asfaltweggetje (toegang tot het Burgemeester de Hooppark) dat eindigt bij bootverhuur Hospes gaan we voor een deel ophogen. In het Burgemeester de Hooppark trekken we in het verlengde van de weg de waterkering in het grasveld door. Parallel aan het water van Jachthaven De Domp 1 hogen we het wandelpad op. Hiervoor zijn, vooruitlopend op de werkzaamheden, de struiken en kleine bomen tussen het wandelpad en de naastliggende sloot weggehaald. Het aan te pakken traject van de waterkering loopt door op het terrein van de Domphaven.

Sneek – De Geau

Langs de vaart De Geau verhogen we aan beide kanten van de rondweg N7 de waterkering over een totale lengte van ongeveer 900 meter. De twee trajecten (A en B) staan op de onderstaande luchtfoto in rood ingetekend: 

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering Sneek - De Geau.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

 • Traject A: de waterkering, tussen de Partuurstraat en De Geau, moeten we met gemiddeld 20 centimeter verhogen. Op de kering vernieuwen we het wandelpad. Hier zijn vooruitlopend op de werkzaamheden de bomen op de kering weggehaald. We planten nieuwe bomen tussen het pad en de beschoeiing langs De Geau.
 •  Traject B: we halen de grote populieren op de waterkering weg ter hoogte van onze rioolwaterzuivering aan de Buitenroede. Omdat de kering hier breed genoeg is, kunnen we in de ‘onderwal’ van de kering nieuwe bomen planten.

Bij de volkstuinen halen we de bomen en de ondergroei ook weg, ook voor de veiligheid. Hier kunnen we ter plaatse geen nieuwe bomen planten, omdat dan alsnog de stabiliteit van de kering in gevaar komt. Als compensatie planten we in de ‘onderwal’ van de kering een bosplantsoen aan. We vernieuwen het wandelpad over het hele traject.

Sneek - Wâldfeart, Johan Willem Frisostraat

Langs de Wâldfeart bij de Johan Willem Frisostraat verhogen we de waterkering over een lengte van 360 meter.

Op de luchtfoto zie je in rood waar we de waterkering langs de Wâldfeart gaan verbeteren:

Luchtfoto traject te verbeteren waterkering Sneek -Wâldfeart.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Achter de jeu-de-boulesclub verbeteren we de waterkering door in de grasstrook de grond aan te vullen. Bij de ‘binnenhaven’ aan de Woudvaartkade verhogen we de bestaande kering met ongeveer 25 centimeter. Waar de ruimte te klein is voor een ophoging met grond, brengen we in de oever een damwand aan.  

Planning deelgebied ‘Sneek en Scharnegoutum’

 • Winter 2021/2022: afronden ontwerpen, opstellen werkomschrijving en aanvragen vergunningen.
 • Voorjaar 2022: contracteren aannemer Van der Meer die de werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren.
 • Vanaf medio juni 2022: start werkzaamheden aan de waterkeringen op een aantal locaties. De werkzaamheden lopen door tot in het najaar 2022.

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houden wij en aannemer Van der Meer omwonenden en andere partijen goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.