Griene Dyk, De Potten, Potskar fase 2, oever- en kadeproject

Wetterskip Fryslân werkt aan de planvoorbereiding van het `Oever- en kadeproject Griene Dyk, De Potten en Potskar, fase 2'. Het plan richt zich op veiligheid van de waterkeringen en natuurverbetering. Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân voeren het werk uit in overleg met Staatsbosbeheer, Vogelbeschermingswacht Sneek e.o., Agrarische Natuurvereniging, gemeente Súdwest Fryslân, omwonenden, agrariërs, grondeigenaren en pachters. 

Planning

Op de hoogte blijven

Om u zoveel mogelijk bij de plannen te betrekken organiseren we regelmatig informatieavonden of inspraak via werk(groepen) of een klankbordgroep. 

Documentatie