Oever- en kadeproject Sneek-Zuid

Wetterskip Fryslân verbetert de oevers en kaden ten zuiden van Sneek, zodat deze weer voor lange tijd veilig zijn. Daarnaast geven we nog meer ruimte aan de natuur. Alle werkzaamheden zijn in het voorjaar 2018 klaar.

Inhoud van deze pagina

  Projectgebied op de kaart 

  Kaart oever- en kadeproject Sneek-Zuid
  Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

  Werk in fasen

  Vanaf april 2017 begon grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer met de werkzaamheden in het gebied. Dit gebeurt in fasen. Er zijn vooral kranen in het land bezig en schepen en vrachtauto’s voeren grond af en aan.

  Hinder voorkomen

  We proberen de overlast als gevolg van de werkzaamheden voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we enige hinder niet uitsluiten. Wij vragen u begrip daarvoor.

  Versterken van kaden

  Een deel van de kaden rond de Wite en Swarte Brekken, in totaal 11 kilometer, voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Ze zijn te zwak en/of te laag en moeten daarom worden verbeterd. We verbeteren de oevers en kaden langs de Wâldfeart, Broersleat, Wite Brekken, Leienpoel, Easterwimerts en Swarte Brekken. Voor het creëren van extra waterberging verleggen we enkele kaden.

  Ruimte voor natuur

  We geven samen met Provincie Fryslân in het gebied meer ruimte aan natte natuur. In totaal komt er 10 hectare aan natuurvriendelijke oevers. In deze ondiepe waterzones komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op. Hierdoor groeien riet- en waterplanten beter. In de natuurvriendelijke oevers kunnen veel kleine waterdieren en vissen leven, schuilen en paaien. Deze zijn van belang voor onder andere voedselzoekende watervogels. Riet zuivert het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

  We krabben bestaande, dichtgegroeide rietoevers tot een halve meter onder water uit. Ook brengen we een gesloten palenrij aan op plaatsen waar weinig oever is.

  Natura 2000

  In de Wite en Swarte Brekken en de Leiepoel richten we ook een aantal zomerpolders en rietlanden opnieuw in volgens de Natura 2000-doelen. Denk hierbij aan verbreding van vaarten, aanleg van duikers en het terugzetten van riet. Een deel van de vrijkomende grond uit de herinrichting van de zomerpolders en rietlanden gebruiken we voor het herstel van de kaden.

  Nieuwe zomerpolder

  In de wintermaanden bemalen we de zomerpolders in Fryslân niet. Hierdoor kan de Friese boezem meer water bergen. Met de aanleg van een nieuwe zomerpolder in de polder Duinterpen vergroten we de bergingscapaciteit.

  Nieuwe natuurplas

  Door kaden landinwaarts te verplaatsen, ontstaat langs de Leienpoel een nieuwe natuurplas. Hier verhogen we het waterpeil over meerdere jaren in fasen tot boezempeil, waardoor waterplanten de tijd hebben zich te ontwikkelen.