Dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer

1DYK.jpg

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

Over een lengte van 47 kilometer wordt de Waddenzeedijk versterkt.  We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving. De voorbereidingen voor de dijkversterking zijn begonnen.

Op deze pagina

[[ toc ]]

Op weg naar 1DYK. Waar staan we?

In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursoplossing voor de dijkverbetering vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vormt de basis voor het verder uitwerken van de plannen voor de dijkverbetering. De afgelopen periode hebben we de mogelijkheden om de dijk te verbeteren verkend. De volgende fase van de dijkverbetering staat in het teken van de verdere uitwerking. We delen de dijkverbetering daarvoor op in vier projecten. In de volgende fase (planuitwerking) werken we het dijkontwerp samen met inwoners, bedrijven en organisaties verder uit. Het resultaat van de planuitwerking is een projectbesluit. Elk deelproject kent daarbij een eigen planning. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Reactie consultatieronde voorjaar 2022

Van 12 januari tot en met 23 februari 2022 is er een informele consultatieronde geweest. Dat betekende dat iedereen die wilde reageren op het voorkeursalternatief en de bijbehorende plannen daarvoor de mogelijkheid had. Hierop kwamen 11 reacties binnen. Ook de commissie MER (milieueffectrapportage) is gevraagd om te reageren op het voorkeursalternatief. Hun advies werd in maart openbaar.  De reacties zijn verwerkt en kunt u lezen in de reactienota

Voorkeursalternatief dijkverbetering

Meer informatie over het voorkeursalternatief voor de dijkververbetering vindt u hier. De samenvatting van het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering leest u hier.

Kansen en initiatieven in het gebied

De komende periode kijken provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en Terrein Beherende Organisaties en andere belanghebbenden hoe de kansen en initiatieven in het gebied verder uitgewerkt kunnen worden. Dit gebeurt binnen het Fries Programma Waddenkust. De provincie treedt hierbij op als regisseur. Dat wil zeggen dat zij bestaande opgaven en projecten met elkaar probeert te verbinden. In het voorjaar van 2022 wordt hiervoor de voorverkenning in de verschillende gebieden afgerond. Initiatieven die meegenomen kunnen worden in het ontwerp en bij de realisatie van de dijk, worden in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt.

Nieuwsbrief

Doel van het project

Uit de laatste veiligheidstoetsing blijkt dat delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool met het oog op de toekomst zijn afgekeurd. Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt steenbekleding, asfalt, klei en gras. Deze bekleding is afgekeurd. En delen van de dijk zijn niet stabiel genoeg om in de toekomst hogere waterstanden te kunnen weerstaan. Dat pakken we allemaal aan, zodat inwoners droge voeten houden.

Werkgebied

We versterken de Waddenzeedijk over een traject van ruim 47 kilometer, tussen Koehool en het Lauwersmeer.

Kaart HR v2.jpg

De blauwe lijn geeft het gedeelte van de Waddenzeedijk aan dat wordt versterkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Planning

De afgelopen periode hebben we de mogelijkheden om de dijk te verbeteren verkend. De volgende fase van de dijkverbetering staat in het teken van de verdere uitwerking. We noemen dat de planuitwerkingsfase. We delen de dijkverbetering daarvoor op in vier projecten. De komende periode werken we de planning daarvoor uit.

Kosten

De geschatte kosten voor het verbeteren van de veiligheid van de dijk zijn zo'n 300 miljoen euro. De versterking van ecologie en omgeving worden door andere programma’s betaald.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog.

Dijken voor beginners

Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. U leest het hier.