Baggeren Roptafeart en Dyksfeart

We baggeren vanaf oktober 2022 de Roptafeart en Dyksfeart bij buurtschap Roptazijl uit. Bij beide vaarten baggeren we over een traject van 6 kilometer. De weggehaalde bagger wordt tijdelijk in weilanddepots bij de vaarten opgeslagen om in te drogen. Na indroging, dit duurt twee  jaar, worden de percelen opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland.

Het werk in het kort

 • We baggeren het deel van de Dyksfeart langs de Waddenzeedijk tussen de buurtschappen Roptazijl en Koehool. Ook baggeren we de hele Roptafeart tussen Roptazijl en de Slachte bij Sexbierum. Bij beide vaarten baggeren we over een lengte van ongeveer 6 kilometer.
 • Het baggeren is gestart in de tweede helft van oktober 2022.
 • Voor de tijdelijke opslag van de bagger legden we al eerder, vanaf 20 september 2022, weilanddepots aan (zie locaties onder het kopje 'Waar baggeren we?').
 • In het depot van ruim 6 hectare bij de Dyksfeart op het perceel van Jukema, halverwege de Harneleane aan de oostkant, kan 32.000 kubieke meter bagger worden opgeslagen. In het depot van ruim 5 hectare bij de Roptafeart op het perceel van Goodijk (aan de zuidoostkant van de boerderij van Goodijk en oostkant van de Slachte) slaan we 37.000 kubieke meter bagger op.

Hekkelen als voorbereiding

Begin september 2022 zijn we gestart voorbereidingen voor het baggeren. We verwijderden planten uit de Dyksfeart. Dit hekkelen deden we met een kraan met lange giek (18 meter) vanaf de zeedijk naast de vaart. 

Waarom baggeren we de vaarten?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Roptafeart en Dyksfeart. De wateraan- en -afvoer van de vaarten moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast.

Door het dieper maken van de vaarten verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook zijn de vaarten na het baggeren weer diep genoeg voor onze maaiboot. Deze kleine boot verwijdert bij het jaarlijkse onderhoud riet en waterplanten uit de vaart voor een goede doorstroming.

Hoe gaan we baggeren?

We baggeren met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar de weilanddepots.

Waar baggeren we?

Op de onderstaande luchtfoto’s hebben we de te baggeren trajecten (rode streep) en de locaties van het weilanddepots met blauwe lijnen ingetekend.

Roptafeart en Dyksfeart:

Kaart baggeren Roptafeart en Dyksfeart

Dyksfeart:

Kaartje baggeren Dyksfeart

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting. 

Wat gebeurt er bij het baggeren?

Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Voor een goede wateraan- en -afvoer wordt deze baggerlaag verwijderd. Bij de Dyksfeart en Roptafeart doen we het volgende:

 • We leggen eerst het weilanddepot voor het opslaan van de bagger aan.
 • Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) maakten we een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan.
 • We halen in totaal 32.000 kubieke meter bagger uit de Dyksfeart over een lengte van 6 kilometer. Uit de Roptafeart verwijderen we over een lengte van 6 kilometer 37.000 kubieke meter bagger.
 • De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het weilanddepot getransporteerd en daar in het depot gespoten. In het depot van 6 hectare bij de Dyksfeart zal ongeveer 32.000 m3 bagger worden opgeslagen. In het depot van 5 hectare bij de Roptafeart is plaats voor 37.000 m3 bagger.
 • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na één jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer twee jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en brengen we de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er in het begin een aantal weken zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en wegen blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de regels van de flora- en faunawet voor waterschappen en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Planning werkzaamheden (voorlopig)

 • Vanaf 20  september 2022: start aanleg weilanddepots.
 • Tweede helft oktober 2022: start baggerwerkzaamheden aan de Dyksfeart en Roptafeart.
 • Eind mei 2023: einde baggerwerkzaamheden Dyksfeart.
 • Eind april 2023: einde baggerwerkzaamheden Roptafeart. 
 • 2024: depots weer ingericht als weiland. 

Vergunningsprocedures

Voor het project wordt uitgevoerd, is een aantal vergunningsprocedures doorlopen. Het gaat onder meer om een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de weilanddepots. Deze aanvraag is gepubliceerd via de gemeentelijke website/pagina in het huis-aan-huisblad. 

Kosten

De totale investering van het werk bedraagt 248.000 euro.