Wij verhogen de polderdijk Ryptsjerksterfeart en investeren in ruimte voor schoon water

  • geplaatst op 23 februari 2021 om 09:34

Wij verhogen de polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart en verbreden de vaart door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hierdoor wordt schade door wateroverlast beperkt, is er meer water beschikbaar in droge perioden en wordt de waterkwaliteit verbeterd. De werkzaamheden starten begin maart 2021.

Polderdijk gereed voor de toekomst

De polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart is op een aantal locaties te laag. Daarom verhogen we de polderdijk. Ook wordt de vaart verbreed met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Dit draagt bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water. De voorbereidende werkzaamheden starten eind februari, waarna begin maart het werk aan de polderdijk start. Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra BV uit Surhuizum voert het werk namens ons uit. Naar verwachting is het project in augustus 2021 afgerond.

Ruim Baan voor Water

Een deel van de werkzaamheden is onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en wordt gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgen we voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden in polder de Foarútgong en in het gebied de Nieuwe Wielen zijn ook onderdeel van dit project.

provinsje fryslân

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.