Wetterskip verbeterde 75 kilometer dijken en kaden in 2016

  • geplaatst op 01 mei 2017 om 13:07

Jaarrapportage 2016

Wetterskip Fryslân versterkte en verhoogde vorig jaar 20 kilometer aan zee- en IJsselmeerdijken en 55 kilometer aan lokale oevers en kaden. Het waterschap legde 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan en creëerde 24 hectare aan extra waterberging in vaarten en polders. En op de Waddeneilanden werden maatregelen genomen om verdroging van de natuur tegen te gaan. Dat staat in de Jaarrapportage 2016 die het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur.

Wetterskip Fryslân werkte in 2016 aan droge voeten, schoon water in meren en sloten en voldoende water voor landbouw en natuur. Met alle maatregelen wil het waterschap het watersysteem in Fryslân en het Groninger Westerkwartier op orde houden en aanpassen aan gevolgen van klimaatverandering; zoals stijging van de zeespiegel, toename van neerslag en langere perioden van droogte.

Het merendeel van het waterschapswerk bestond uit onderhoud en beheer van de ruim 180 kilometer aan zee- en IJsselmeerdijken, 3000 kilometer aan lokale oevers en kaden, het beheer van twee boezemgemalen en 980 poldergemalen, het draaiend houden van 27 waterzuiveringsinstallaties, onderhoud van vaarwegen en het monitoren van de waterkwaliteit.

De werkzaamheden werden grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Enkele projecten liepen wat vertraging op waardoor kosten doorschuiven naar volgend jaar. Wetterskip Fryslân had in 2016 voor € 130,4 miljoen aan lasten en € 133,9 miljoen aan belastingopbrengsten. Het overschot van € 3,5 miljoen gaat naar de reserve.

Het algemeen bestuur bespreekt de jaarrekening op 8 mei in de commissievergadering algemene zaken en financiën (deze commissie heet officieel: Algemene zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën). Op 23 mei neemt het algemeen bestuur een besluit over het vaststellen van de Jaarrekening 2016.