Wetterskip investeert volgend jaar 86 miljoen euro

  • geplaatst op 19 november 2020 om 17:13

In 2021 investeren we 86 miljoen euro in diverse projecten. Hiermee houden we de zorg voor droge voeten, schoon water en veilig wonen, werken en recreëren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier op orde. Zo start in 2021 een grote renovatie van de rioolwaterzuiveringen in Heerenveen en Leeuwarden. Ook werken we op meerdere locaties aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding, zoals in gebied Oldelamer/Nijelamer. Dit staat in onze begroting van 2021.

Ga naar het voorstel begroting 2021 van Wetterskip Fryslân (onder agendapunt 4)

Stijging waterschapslasten gelijk aan inflatie

Zoals vorig jaar afgesproken, blijft de stijging van de waterschapslasten in 2021 gelijk aan de inflatie. Dat betekent dat gezinnen met een eigen woning van € 200.000 ongeveer drie euro meer betalen voor het werk van Wetterskip Fryslân. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en bedrijven.

Klimaat grote uitdaging

Het klimaat blijft één van de grootste uitdagingen in het waterbeheer. Samen met boeren, inwoners, bedrijven en overheden zoeken we naar slimme en structurele oplossingen voor een veilige en leefbare omgeving. Zo schrijven we sinds afgelopen jaar samen met partners aan een ‘Blauwe Omgevingsvisie’, waarin wordt nagedacht over het waterbeheer in 2050-2100. Eind 2021 wordt de visie vastgesteld.

Op de korte termijn zetten we, met de Regio Deal Zuidoost-Friesland, in op projecten om meer water vast te houden in perioden met extreme neerslag. Ook in onze aanbestedingen wordt duurzaamheid een belangrijker criterium.

Samenwerking belangrijk

Wetterskip Fryslân blijft in 2021 intensief samenwerken met andere overheden. Zo werken we samen in de Friese Veenweideaanpak en wordt de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer gebiedsgericht opgepakt. Ook willen we op Schiermonnikoog samen met de omgeving aan de slag met de toekomstige dijk- en duinversterking op het eiland.

Tekort op begroting 2021

De begroting van 2021 kent een tekort van 6,5 miljoen euro. Hierin houden we er rekening mee dat mogelijk meer inwoners en bedrijven door corona financieel moeilijk zitten en hun waterschapslasten niet kunnen betalen. Het tekort wordt opgevangen door gebruik te maken van de reserves. Hierdoor is de lastenverhoging beperkt. In 2022 wil Wetterskip Fryslân voor dezelfde insteek kiezen. We werken toe naar een sluitende begroting in 2023.

De begroting 2021 wordt op 30 november in de commissie Dijken, Steden en Financiën besproken en op 15 december aan ons algemeen bestuur voorgelegd.