Wetterskip Fryslân verhoogt waterstanden in polders

  • geplaatst op 23-04-2020 11:27

Na een nat winterseizoen, waarin het grondwater in Fryslân overal is aangevuld, begon het voorjaar vanaf half maart droog. Op dit moment is er in Fryslân een neerslagtekort van circa 60 millimeter. Wetterskip Fryslân verhoogt daarom de waterstanden in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk. Hiermee proberen we het water in de bodem zo goed mogelijk vast te houden.

Het verhogen van de waterstanden helpt ook om de polderdijken voldoende nat te houden. En het biedt grondeigenaren genoeg water om waar nodig te beregenen.

Vraag naar water neemt toe

Nu de gewassen en planten beginnen te groeien, neemt de vraag naar water toe. Het grondwaterpeil zal daarom weer dalen. Door het zonnige weer en de oostenwind, is de bovenste grondlaag droger en harder dan normaal in deze periode. Sommige grondeigenaren zijn daarom al vroeg gestart met beregenen om de grond te kunnen bewerken. Het is belangrijk dat grondgebruikers de waterverdeling onderling afstemmen om droogvallende sloten te voorkomen.

Waterstanden Friese boezem

Dezelfde strakke oostenwind zorgt er ook voor dat de waterstanden op de Friese boezem (stelsel van meren en vaarten) in het oosten van ons werkgebied lager zijn dan normaal en in het westen juist hoger. Hier kunnen we weinig in sturen.

Water uit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voorlopig voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren.

Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen. Voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Onttrekken van oppervlaktewater

Voor het onttrekken van oppervlaktewater is  een vergunning nodig bij onttrekking:

  • uit hoogwatersloten.
  • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP).
  • op de Waddeneilanden.

Onttrekken van grondwater

Voor het onttrekken van grondwater:

  • is een vergunning nodig bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur.
  • geldt een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina's waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort.