Verbeteren oevers en kaden ten zuiden van Sneek

  • geplaatst op 10 april 2017 om 15:37

Wij starten deze maand april met het verbeteren van de oevers en kaden in het gebied ten zuiden van Sneek. Om wateroverlast bij extreme neerslag te beperken en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, worden kaden versterkt, extra waterberging gecreëerd en oevers natuurvriendelijk gemaakt. Alle werkzaamheden zijn in het voorjaar 2018 klaar.

Het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden, ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Sneek, rond de Wite en Swarte Brekken en de Leijenpoel. In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer in fasen aan het project. Er zullen vooral kranen in het land bezig zijn en schepen en vrachtauto’s voeren grond af en aan.

Versterken kaden

Een deel van de kaden, in totaal 11 kilometer, in het gebied voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Ze zijn te zwak en/of te laag en moeten daarom worden verbeterd. Wetterskip Fryslân verbetert de oevers en kaden langs de Woudvaart, Broere Sloot, Wite Brekken, Leijenpoel, Ooster Wijmerts en Swarte Brekken. Voor het creëren van extra waterberging worden enkele kaden verlegd.

Ruimte voor natuur

Daarnaast geeft het waterschap samen met Provincie Fryslân in het gebied meer ruimte aan natte natuur. In totaal komt er 10 hectare aan natuurvriendelijke oevers. In deze ondiepe waterzones komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op. Hierdoor groeien riet- en waterplanten beter. In de natuurvriendelijk oevers kunnen veel kleine waterdieren en vissen leven, schuilen en paaien. Deze zijn van belang voor onder andere voedselzoekende watervogels. Riet zuivert het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

Natura 2000

In de Wite en Swarte Brekken en de Leijepoel richt Wetterskip Fryslân ook een aantal zomerpolders en rietlanden opnieuw in volgens de Natura 2000-doelen. Denk hierbij aan verbreding van vaarten, aanleg van duikers en het terugzetten van riet. Een deel van de vrijkomende grond gebruikt het waterschap voor het herstel van de kaden. De buitendijkse werkzaamheden voert Wetterskip Fryslân uit in samenwerking met Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en recreatieschap De Marrekrite.